Financieringsafspraken

Ten behoeve van het realiseren van goede opleidingsomstandigheden is er een aantal afspraken gemaakt ten aanzien van de financiering.

 

Financiering Huisartsen Diensten Structuren (HDS)

De huisartsenposten die voldoen aan de voorwaarden die voortvloeien uit de nota Aios op de huisartsenpost, Leidraad voor het leren dienstdoen kunnen een overeenkomst inzake de huisartsopleiding aangaan met het opleidingsinstituut en met de SBOH. Zij hebben dan recht op een vergoeding van € 140,- per 1 fte aios per maand (prijspeil 2019). Zie ook de mantelovereenkomst.

De HDS-vergoeding wordt in twee tranches verstrekt:

 • de eerste tranche van de vergoeding bedraagt € 70,- per 1 fte aios en wordt maandelijks verstrekt als bijdrage in de kosten van huisvesting en inrichting en voor het organiseren van de introductiecursus;
 • de tweede tranche bedraagt eveneens €70,- per 1 fte aios en wordt maandelijks toegevoegd aan de reservering die voor de HDS bij de SBOH blijft staan. Deze gelden zijn bestemd voor het optimaliseren van de opleiding op de huisartsenpost (onderwijs, verbetering van het onderwijsklimaat, onderontwikkeling, onderwijsinnovatie en communicatie).

De gelden uit de tweede tranche blijven gereserveerd bij de SBOH en worden pas verstrekt als daar gemaakte kosten tegenover staan. De gelden dienen binnen 2 jaar te worden besteed.  

 
 

HDS en opleidingsinstituut overleggen met elkaar hoe zij de tweede-tranche-gelden binnen de post gaan inzetten. Deze inzet moet passen binnen de richtlijn inzet HDS-gelden.

 

Procedure declaratie en uitbetaling tweede tranche-gelden

 

1. Declareren van gemaakte kosten voor onderwijsactiviteiten

Als er een onderwijsactiviteit is uitgevoerd die voldoet aan de richtlijn van de inzet van tweede tranche HDS-gelden, worden de gemaakte kosten betaald door de huisartsenpost/de HDS, die de gemaakte kosten vervolgens bij de SBOH declareert met behulp van het declaratieformulier dat gedownload kan worden vanaf de website van de SBOH. 

Alleen declaratieformulieren die voorzien zijn van de handtekening van zowel het management van de huisartsenpost/HDS als het hoofd van het opleidingsinstituut, of de coördinator diensten, of de opleidingscoördinator worden door de SBOH in behandeling genomen. Het hoofd bepaalt wie hiertoe gemachtigd is. Eén handtekening namens het opleidingsinstituut is voldoende. Facturen dienen als bewijsstukken te worden meegestuurd. 

2. Declareren van waarneming 
Op basis van de geschetste richtlijnen kunnen huisartsen, physician assistents en verpleegkundig specialisten als extra waarnemer op de huisartsenpost worden ingezet.
Indien de waarnemer het NZa-uurtarief Huisartsenpost hanteert (€ 73,37 p/u (prijspeil 2018) kan de huisartsenpost/HDS de waarnemer zelf betalen. Deze waarneemkosten kunnen vervolgens met het daartoe bestemde declaratieformulier bij de SBOH gedeclareerd worden.

Indien de waarnemer een uurtarief hanteert dat boven het voor de Huisartsenpost toegestane te betalen NZa-tarief ligt, kan de HDS deze factuur niet zelf betalen. In dat geval dient de factuur van de waarnemer rechtstreeks bij de SBOH te worden ingediend. Hierbij dient de volgende procedure gevolgd te worden:

 

 • De waarnemer zet de factuur op naam van de SBOH.
 • De waarnemer dient de factuur in bij de HDS.
 • De HDS ondertekent de factuur voor akkoord.
 • De HDS laat de factuur voor akkoord ondertekenen door  het hoofd van het opleidingsinstituut c.q. de coördinator diensten of de opleidingscoördinator. 
 • De HDS stuurt of mailt de voor akkoord getekende factuur samen met het ingevulde 'formulier voor waarnemende dienst op de huisartsenpost t.b.v. de opleiding van aios' naar de SBOH.
 • De SBOH maakt het bedrag rechtstreeks over aan de betreffende waarnemer.

 

 3. Algemene voorwaarden

 • Declaraties mogen het maximum van het gereserveerde bedrag niet overschrijden.
 • Uitbetalingen worden in mindering gebracht op de reservering.
 • Per kwartaal ontvangen de HDS’en en de huisartsinstituten van de SBOH een overzicht van de gereserveerde en gedeclareerde gelden.
 • UITERSTE DATUM VAN INZENDING: maximaal 3 maanden na afsluiting boekjaar.


Financiering opleidingscoördinatoren

Het opleidingsinstituut stelt opleidingscoördinatoren aan. De vergoeding van deze coördinatoren is opgenomen in de prijs per aios die de opleidingsinstituten ontvangen. De opleidingscoördinator dient te werken conform de richtlijnen die zijn vastgelegd in de publicatie Aios op de huisartsenpost; Leidraad voor het leren dienstdoen.

 

Financiering waarnemend huisartsopleider op de huisartsenpost

Indien de aios op de huisartsenpost niet kan worden begeleid door zijn eigen opleider, kan het opleidingsinstituut en/of de opleidingscoördinator een waarnemend huisartsopleider inschakelen.
Deze huisarts(opleider) kan daarvoor, met behulp van het daartoe bestemde declaratieformulier een vergoeding declareren van €100,00 per dienst van minimaal 5 uur.