Algemeen

Algemene voorwaarden SBOH voor het organiseren van cursussen

Uitvoering van dienstverlening

De SBOH verplicht zich de overeengekomen opleiding, cursus, training of andere dienstverlening naar beste vermogen uit te voeren. Uitgangspunten hierbij zijn de vastgelegde visie op opleiden en leren en de geldende kwaliteitseisen van Huisartsopleiding Nederland, SOON en DocExtra.

 

De SBOH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

 

Bij onvoldoende deelname aan of overmachtsituaties vooraf of tijdens het geven van de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening heeft de SBOH het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verschuiven. Eventueel betaalde kosten worden terugbetaald.

 

Vertrouwelijkheid

De SBOH zal zich, ten aanzien van het gebruik van voor de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening verstrekte of ter kennis gekomen informatie, die zorgvuldigheid betrachten die voortvloeit uit de Wet bescherming persoonsgegevens en die mag worden verwacht ten aanzien van (bedrijfs)gegevens conform artikel 272 en 273 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Annuleringskosten

De SBOH hanteert de volgende annuleringsregelingen:

 

  • Na inschrijving heeft de cursist een bedenktijd van 14 dagen.
  • Bij annulering tot drie weken voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht en bij annulering binnen drie weken voor aanvang worden de totale kosten in rekening gebracht.
  • Als de SBOH en een opdrachtgever een overeenkomst tot opleiding, cursus, training of andere dienstverlening hebben afgesloten en de SBOH daarvoor verplichtingen met derden is aangegaan, wordt bij annulering door de opdrachtgever of deelnemer de voor de SBOH  niet terug te vorderen kosten bij de derde, aan de opdrachtgever of deelnemer doorbelast.

 

Vervanging

Bij verhindering voor de startdatum kan een andere student of cursist de plaats innemen. Vervanging na het begin van de cursus, is niet toegestaan. Vervanging van deelname dient direct aan de SBOH gemeld te worden.

 

Prijzen

De SBOH heeft het recht om haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van de cursus de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

 

Klachten

Voor cursussen geldt de klachtenregeling van de SBOH.