Algemeen

Organisatie

SBOH: werkgever - financier - ondersteuner

De stichting SBOH is opgericht in 1989 en gevestigd te Utrecht. De SBOH is een non-profit / semipublieke organisatie. De SBOH is de werkgever van artsen  in opleiding tot:

  • huisarts
  • specialist ouderengeneeskunde
  • arts verstandelijk gehandicapten en
  • arts Maatschappij + Gezondheid, met de profielen: jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, tuberculosebestrijding, medische milieukunde, donorarts en vertrouwensarts
  • arts verslavingsgeneeskunde
  • forensisch arts (3-jarige opleiding).

 

Aios hebben bij de SBOH een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. 
Klik hier voor de voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

 

De SBOH financiert alle activiteiten voor de opleiding van haar aios. Dit houdt in dat de SBOH de beschikbare financiƫle middelen verdeelt over de:

 

  • aios (werkgeverskosten)
  • opleidingsinstituten (kosten voor het theoretisch onderwijs)
  • opleiders (vergoeding van onkosten die samenhangen met het opleiden)
  • innovatie-, kwaliteits- en samenwerkingsprojecten

 

Samen met Huisartsopleiding Nederland en SOON participeert SBOH in de Stichting Schola Medica. Dit is de uitvoeringsorganisatie voor delen van het landelijk onderwijs van aios en hun opleiders. Schola Medica heeft een eigen onderwijscentrum, met onder meer skillslabs voor het trainen van vaardigheden op het gebied van de spoedeisende geneeskunde.

 

Voor het realiseren van haar doelen ontvangt de SBOH een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor de aios Maatschappij & Gezondheid ontvangt SBOH subsidie vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast verkrijgt de SBOH inkomen uit het valuteren van arbeid geleverd door de aios.