Arbozaken

Arbeidsomstandighedenonderzoek aios

De SBOH is als werkgever verplicht om over een actuele Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te beschikken. Een RI&E bestaat uit een arbeidsomstandighedenonderzoek met bijbehorend plan van aanpak, om mogelijke risico’s van arbeid in beeld te brengen en waar mogelijk te verkleinen.

 

Eind 2018 is een vragenlijst uitgezet onder alle aios huisartsgeneeskunde, aios specialisme ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding, die in samenspraak met de aiosverenigingen LOVAH, VASON en VAAVG was opgesteld.

De resultaten van het arbeidsomstandighedenonderzoek en een concept plan van aanpak zijn met de Kwaliteitscommissie van de Raad van Commissarissen van de SBOH besproken, waarbij een afvaardiging van de aiosverenigingen aanwezig was. Met inachtneming van hun suggesties is het plan van aanpak definitief vastgesteld en extern getoetst. De SBOH gaat uitvoering geven aan de maatregelen uit het plan van aanpak. Na drie jaar wordt de RI&E geactualiseerd.

 

Via deze link vind je de RI&E.

 

Neem bij vragen gerust contact op met Petra Stins, preventiemedewerker voor aios.