Voorwaarden voor een dienstverband bij de SBOH

Wanneer een basisarts wordt geselecteerd voor de huisartsopleiding, de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde of de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten, wordt een opleidingsovereenkomst met het opleidingsinstituut gesloten. Op basis van deze opleidingsovereenkomst gaat de SBOH met de huisarts in opleiding, de arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde of de arts in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (hierna te noemen aios) een arbeidsovereenkomst aan. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor de duur van de opleidingsovereenkomst.

  

De SBOH gaat alleen met een aios een arbeidsovereenkomst aan als:

 

 • de aios beschikt over een geldig identiteitsbewijs èn
 • het aannemelijk is dat de aios permanent in Nederland mag verblijven èn
 • de aios in Nederland mag werken zonder dat een tewerkstellingsvergunning is vereist.

 

De aios is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij aan bovengenoemde bepalingen voor het aangaan van een dienstverband bij de SBOH kan voldoen.

 

Wat is een geldig identiteitsbewijs? 

De onderstaande documenten gelden volgens de wet als identiteitsbewijzen:

 

 • geldig Nederlands paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
 • geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van één van de EER-landen
 • geldig paspoort van een land van buiten de EER dat voorzien is van een geldige sticker voor verblijfsaantekeningen
 • geldige verblijfsdocumenten voor vreemdelingen, namelijk:
  - document I (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, regulier)
  - document II (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, regulier)
  - document III (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, asiel)
  - document IV (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, asiel)
  - document V (verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene)
  - EU/EER-document (verblijfsdocument voor personen uit de EER en hun gezinsleden)
  - Vreemdelingen identiteitsbewijs

 

Een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs. Op het rijbewijs staat immers geen nationaliteit of verblijfsstatus vermeld. Daarom kan een rijbewijs niet worden gebruikt als identiteitsbewijs bij indiensttreding bij de SBOH. Als een aios niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs, dan mag de aios volgens de wet niet werken. De SBOH gaat dan ook geen arbeidsovereenkomst met deze aios aan.

 

Wanneer mag een aios in Nederland werken?

Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of die van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.
De landen van de EER zijn de landen van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers.

 
Dit betekent dat personen met nationaliteiten van de volgende landen in Nederland mogen werken:

 

 • Nederland
 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • IJsland
 • Zweden
 • Zwitserland

 

 Als een aios uit één van de hierboven genoemde landen komt èn in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs kan de SBOH een arbeidsovereenkomst met deze aios aangaan.

 

Als een aios uit een ander land komt dan hierboven staat vermeld, moet de aios om in Nederland te mogen werken beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan' of beschikken over een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan'.

 

Dus: als een aios uit een ander land komt dan hierboven staat vermeld gaat de SBOH alleen een arbeidsovereenkomst met de aios aan als de aios in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs op basis waarvan de aios minimaal drie jaar in Nederland mag verblijven èn mag werken.

 

Meer informatie?

De Informatiedienst van de Rijksoverheid en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) kunnen meer informatie verstrekken.

 

Telefoonnummer Informatie Rijksoverheid:
1400

 

Telefoonnummer IND:
088 - 043 0430

 

Met vragen kunt u ook terecht bij de SBOH, Petra Stins, P&O-adviseur:
030 - 227 2731