Direct zelf regelen

Cao SBOH 2021

Artikel E-2: Salariscomponenten

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
 1. Het salaris tijdens het dienstverband staat vermeld in bijlage E-1. Steeds na 12 maanden dienstverband vindt een periodieke verhoging plaats, totdat het maximum salaris (het salaris vijfde dienstjaar) is bereikt. 
 2. Aan de aios wordt een hogere inschaling toegekend indien de aios ervaring heeft opgedaan in een functie als praktiserend arts. Daaronder wordt ook verstaan de werkervaring als arts-onderzoeker. Voor het verkrijgen van een hogere inschaling geldt: 1 periodiek per vol jaar ervaring, ongeacht of de werkervaring als praktiserend arts is opgedaan binnen het eigen specialisme of daarbuiten. De inschaling is bij aanvang van het dienstverband maximaal 2 extra periodieken (d.w.z. salaris derde dienstjaar). Werkervaring die de aios heeft opgedaan tijdens een eerder dienstverband bij de SBOH telt mee bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren. Als op de datum van indiensttreding het vereiste aantal maanden voor een ervaringsjaar niet is voltooid, wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld, dat de eerstvolgende periodiek wordt toegekend op het moment dat een ervaringsjaar voltooid is.
 3. De aios die promoveert, komt in aanmerking voor een verhoging van het geldende salaris met drie periodieken. Het maximum salaris voor een gepromoveerde aios is het salaris van het achtste dienstjaar, zoals vermeld in bijlage E-1. De hogere inschaling gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin de aanvraag voor een hogere inschaling door de SBOH is ontvangen, maar kan niet eerder ingaan dan vanaf de eerste van de maand volgend op de maand van de promotiedatum. De oorspronkelijke periodiekdatum blijft bij de toekenning van een hogere inschaling bij promotie ongewijzigd. Van aios die voor hun indiensttreding reeds zijn gepromoveerd en dit bij de start van hun dienstverband bij de SBOH kenbaar hebben gemaakt, wordt het salaris direct vanaf de datum van indiensttreding met drie periodieken verhoogd.
 4. Op de aios die als basisarts of profielarts in dienst is bij een instelling waar artsen M+G werkzaam kunnen zijn *) en van hieruit met de 1e of 2e fase M+G-opleiding begint en derhalve te maken krijgt met een overstap naar de SBOH als werkgever voor de duur van de opleiding, is een salaris- en perspectiefgarantie van toepassing - voor de situatie dat inschaling conform de Cao SBOH voor de aios een achteruitgang zou betekenen - indien de aios minimaal 6 maanden in dienst was van een dergelijke instelling. Vanaf 1 januari 2022 moet de aios om in aanmerking te kunnen komen voor deze garantieregeling minimaal één jaar in dienst zijn geweest van een dergelijke instelling, vanaf 1 januari 2024 1,5 jaar en vanaf 1 januari 2027 2 jaar. De garantieregeling houdt het volgende in:
  1. De aios behoudt bij indiensttreding het brutosalaris dat gold bij de vorige werkgever, zijnde een instelling waar artsen M+G werkzaam kunnen zijn (salarisgarantie). De salarisgarantie wordt uitgekeerd in de vorm van een maandelijkse bruto toeslag (salarisgarantietoeslag), bovenop het salaris conform de inschaling bij de SBOH, en telt mee voor de opbouw van pensioen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. De hoogte van de salarisgarantietoeslag wordt als volgt vastgesteld: het verschil tussen het bruto maandsalaris op voltijdsbasis zoals dat per datum indiensttreding bij de SBOH zou gelden bij de vorige werkgever en het bruto maandsalaris op voltijdsbasis zoals dat bij de SBOH geldt per datum indiensttreding. De salarisgarantietoeslag wordt steeds aangepast met hetzelfde percentage waarmee de salarissen worden verhoogd.
  2. De aios behoudt de periodiekdatum zoals die gold bij de vorige werkgever. 
  3. De aios ontvangt – in tegenstelling tot lid 6 van dit artikel - een eindejaarsuitkering gelijk aan 7,71% over het genoten jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag en salarisgarantietoeslag.
  4. De aios aan wie een salarisgarantietoeslag wordt toegekend, komt niet in aanmerking voor een hogere inschaling op basis van ervaring uit lid 2 van dit artikel en ook niet bij indiensttreding voor de hogere inschaling op grond van promotie op basis van lid 3 van dit artikel. De aios die een salarisgarantietoeslag ontvangt en tijdens het dienstverband promoveert, komt wel in aanmerking voor een hogere inschaling op grond van promotie op basis van lid 3 van dit artikel.
  5. De aios behoudt de salarisgarantietoeslag die is bereikt aan het einde van het dienstverband voor de profielopleiding bij de SBOH, indien de aios op enig moment voor het volgen van de 2e fase van de opleiding bij de SBOH in dienst treedt. Ook blijft dan de hogere eindejaarsuitkering uit onderdeel c van dit lid van toepassing. 
  6. De aios die bij de SBOH een dienstverband had voor het volgen van de 1e fase van de opleiding en op wie de salarisgarantieregeling niet van toepassing was, komt niet in aanmerking voor de salarisgarantieregeling indien de aios op enig moment voor het volgen van de 2e fase van de opleiding bij de SBOH in dienst treedt. 
 5. De aios heeft recht op een vakantietoeslag gelijk aan 8% over de genoten salarissen over de maanden juni tot en met mei. De vakantietoeslag wordt achteraf één maal per jaar in de maand mei uitgekeerd. 
 6. De aios heeft recht op een eindejaarsuitkering gelijk aan 4% over het genoten jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. Vanaf 1 juli 2021 is de eindejaarsuitkering gelijk aan 4,5% over het genoten jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering wordt achteraf één maal per jaar in december uitgekeerd. Als het dienstverband in de loop van het jaar aanvangt, dan wel eindigt, wordt de eindejaarsuitkering naar rato uitbetaald.
 7. Als een opleidingsinstelling bereid is, onder nader tussen aios, opleidingsinstelling en SBOH overeen te komen voorwaarden, gedurende de opleiding aan de aios een aanvulling op het salaris te verstrekken, is de SBOH bereid deze financiële bijdrage te faciliteren en aan de aios gelijktijdig met het salaris uit te betalen.
 8. De aios die op 1 juli 2021 in dienst is of in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 in dienst is geweest, ontvangt in de maand juli 2021 een eenmalige uitkering van 3,2% over het totaal van de bruto maandsalarissen (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) over de maanden januari 2021 tot en met juni 2021. 
 9. De aios op wie de salarisgarantieregeling van toepassing is, ontvangt een eenmalige uitkering van 0,5% over het totaal van de bruto maandsalarissen, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, over de maanden juli 2021 tot en met december 2021. De eenmalige uitkering wordt uiterlijk in de maand januari 2022 uitgekeerd. 
 10. De aios die op 1 juli 2021 in dienst is, ontvangt in de maand juli 2021 een eenmalige thuiswerkvergoeding van € 80,- netto.

 

*) Bijvoorbeeld een GGD of JGZ-organisatie. Als niet helder is of een arts werkzaam is bij een dergelijke instelling bepaalt een commissie bestaande uit een vertegenwoordiging van SBOH en LAD of hier sprake van is.