Opleiding huisarts

Cao SBOH 2018-2019

Artikel 1: Werktijden en arbeidsduur

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie>
 1. De aios verricht zijn werkzaamheden op de door de (stage-)opleider en opleidingsinstituut vastgestelde werktijden. De werktijden liggen tussen 8.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag.
 2. De aios is naast de in lid 1 van dit artikel genoemde werktijden gehouden deel te nemen aan diensten.
  a. Voor diensten binnen waarneemgroepen en tijdens niet-gevaluteerde stages geldt dat zij maximaal bedragen:
  - een avonddienst, nachtdienst of avond + nachtdienst per week;
  - een weekenddienst per vier weken, die maximaal 24 uur achtereen bedraagt.
  b. Voor diensten in een HDS geldt dat de aios per 3 maanden maximaal deelneemt aan 8 diensten van ten hoogste 9 uur (exclusief pauzes) waarvan maximaal 2 avonddiensten, maximaal 3 nachtdiensten en maximaal 3 weekenddiensten, tenzij de aios geen bezwaar heeft tegen een andere indeling.
  - Indien er sprake is van deelname aan de diensten in een HDS die in een periode worden geclusterd en tijdens welke periode geen werkzaamheden worden verricht binnen de huisartspraktijk, geldt voor een periode van 3 maanden een maximum van 15 diensten van ten hoogste 9 uur.
  c. Tijdens de gevaluteerde stages zal de aios werkzaamheden verrichten ingevolge de dienstroosters van de stage-instelling.
 3. Voor diensten tijdens niet-gevaluteerde stages geldt 

  dat de gewerkte uren conform lid 1, vermeerderd met de daadwerkelijk gewerkte uren tijdens de in lid 2a genoemde diensten gemiddeld over een periode van vier weken niet meer dan 41 uur per week mogen bedragen. Alle meer gewerkte uren in deze periode boven de 4 x 41 uur worden in tijd gecompenseerd tijdens het praktische deel van de opleiding. Deze compensatie dient in beginsel tijdens de lopende stage plaats te vinden. 

 4.  

  Voor diensten binnen waarneemgroepen geldt dat alle daadwerkelijk gewerkte uren meetellen voor de vaststelling van het aantal gewerkte uren in een week. Indien het aantal gewerkte uren conform lid 1, vermeerderd met de daadwerkelijk gewerkte uren tijdens de in lid 2a genoemde diensten binnen een tijdsbestek van zeven opeenvolgende dagen meer is dan 38 uur, is er sprake van overuren welke in tijd worden gecompenseerd gedurende  de lopende opleidingsperiode en wel binnen maximaal 28 dagen na de bovengenoemde periode van 7 dagen, tenzij de aios ermee instemt de compensatie op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

 5.  

  Voor diensten in een HDS geldt dat elk dienstuur meetelt voor de vaststelling van het aantal gewerkte uren in een week. Indien door het doen van diensten in een HDS het aantal gewerkte uren binnen een tijdsbestek van zeven opeenvolgende dagen meer is dan 38 uur is er sprake van overuren welke in tijd worden gecompenseerd gedurende de lopende opleidingsperiode en wel binnen maximaal 28 dagen na de bovengenoemde periode van 7 dagen, tenzij de aios ermee instemt de compensatie op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

 6.  

  Indien tijdens de gevaluteerde klinische stages door de feitelijk gewerkte uren de arbeidsduur wordt overschreden, is artikel 2 (Overwerk) van de ORT-regeling gevaluteerde klinische stages, zoals opgenomen in bijlage B-2, van toepassing.

 7.  

  Op de werktijden, pauze en rusttijden van de aios is het gestelde in het Arbeidstijdenbesluit, zowel voor wat betreft de algemene bepalingen als de specifieke regels voor de zorgsector, van toepassing.