Opleiding huisarts

Cao SBOH 2020

Artikel 2: Salariscomponenten

  

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
 1. Het salaris tijdens het dienstverband staat vermeld in bijlage B-1. Steeds na 12 maanden dienstverband vindt een periodieke verhoging plaats, totdat het maximum salaris (het salaris vijfde dienstjaar) is bereikt.  
 2. Aan de aios wordt een hogere inschaling toegekend indien de aios ervaring heeft opgedaan in een functie als praktiserend arts. De werkervaring die de aios heeft opgedaan tijdens een eerder dienstverband bij de SBOH telt mee bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren. Als op de datum van indiensttreding het vereiste aantal maanden voor een ervaringsjaar niet is voltooid, wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld, dat de eerstvolgende periodiek wordt toegekend op het moment dat het ervaringsjaar is voltooid.
  a. Voor de aios die op of na 1 januari 2019 bij de SBOH in dienst treedt geldt: 1 periodiek per vol jaar werkervaring als praktiserend arts, ongeacht of deze ervaring is opgedaan binnen het eigen specialisme of daarbuiten. De inschaling is bij aanvang van het dienstverband maximaal 2 extra periodieken (d.w.z. salaris derde dienstjaar).
  b. Voor de aios die in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 bij de SBOH in dienst treedt geldt:
  i) Ervaring als arts in de huisartsgeneeskunde: 1 periodiek per vol jaar ervaring, maximaal 2 extra periodieken. 
  ii) Ervaring in een andere functie als arts: 1 periodiek per twee volle jaren ervaring, maximaal 2 extra periodieken.
  De inschaling is bij aanvang van het dienstverband maximaal 2 extra periodieken (d.w.z. salaris derde dienstjaar) ook al is het totaal van i) en ii) hoger.
  c. De aios die in de periode 1 maart 2014 t/m 31 december 2016 bij de SBOH in dienst is getreden gaat één maand eerder naar de volgende periodiek per 2 maanden ervaring.
  Maximaal worden bij indiensttreding 2 extra periodieken toegekend (d.w.z. salaris derde dienstjaar).
 3. Voor de aios die voor 1 maart 2014 in dienst getreden is bij de SBOH geldt: bij de vaststelling van de datum waarop de aios het salaris voor het tweede jaar van het dienstverband ontvangt, wordt rekening gehouden met de werkervaring die de aios voorafgaand aan de huisartsopleiding heeft opgedaan. Indien de RGS op grond van eerder opgedane ervaring een vrijstelling verleent van x maanden, bereikt de aios het salaris voor het tweede jaar van het dienstverband na 12 maanden minus x maanden.
 4. Aios die voor 1 maart 2014 met de huisartsopleiding zijn gestart en met toepassing van het gestelde in lid 2c per 1 maart 2014 in aanmerking zouden komen voor een hogere inschaling dan het huidige, worden op hun verzoek per 1 maart 2014 ingeschaald volgens het gestelde in lid 2c.
 5. Voor aios die gedurende de huisartsopleiding promoveren, wordt het geldende salaris met drie periodieken verhoogd. Het maximum salaris voor een gepromoveerde aios is het salaris van het achtste dienstjaar, zoals vermeld in bijlage B-1. De hogere inschaling gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin de aanvraag voor een hogere inschaling door de SBOH is ontvangen. De oorspronkelijke perdiodiekdatum blijft bij de toekenning van een hogere inschaling bij promotie ongewijzigd. Van aios die voor hun indiensttreding reeds zijn gepromoveerd en die dit bij de start van hun dienstverband bij de SBOH kenbaar hebben gemaakt, wordt het salaris direct vanaf de datum van indiensttreding met drie periodieken verhoogd.
 6. De aios heeft recht op een vakantietoeslag gelijk aan 8% over het genoten salaris over de maanden juni tot en met mei. De vakantietoeslag wordt achteraf één maal per jaar in de maand mei uitgekeerd.
 7. De aios heeft recht op een eindejaarsuitkering gelijk aan 3,6% over het genoten jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. Vanaf 1 juni 2020 is de eindejaarsuitkering gelijk aan 4% over het genoten jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering wordt achteraf één maal per jaar in december uitgekeerd.
 8. Als het dienstverband in de loop van het jaar eindigt, wordt de uitkering als bedoeld in lid 7 naar rato uitbetaald.
 9. De aios die op 1 juni 2020 in dienst is of in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020 in dienst is geweest, ontvangt in de maand juni 2020 een eenmalige uitkering van 2,7% over het totaal van de bruto maandsalarissen (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) over de maanden januari 2020 tot en met mei 2020.