Opleiding huisarts

Cao SBOH 2018-2019

Bijlage B-2: ORT-regeling gevaluteerde klinische stage

 

ARTIKEL 1: VERGOEDING DIENSTEN

Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten

 1. De SBOH kan de aios verplichten deel te nemen aan bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten.
 2. Voor het verrichten van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten buiten de uren die liggen op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur heeft de aios recht op een compensatie in vrije tijd.
 3. De aios ontvangt voor de uren doorgebracht in bereikbaarheidsdienst een compensatie in vrije tijd per uur volgens de volgende regeling:
  a. Op erkende feestdagen: 3/18
  b. Op zaterdagen/zondagen: 2/18
  c. Op overige dagen: 1/18
 4. De aios ontvangt voor de uren doorgebracht in aanwezigheidsdienst een compensatie in vrije tijd per uur volgens de volgende regeling:
   
  Dagaanwezigheidsdienst (06.00 - 24.00 uur)
  a. Op erkende feestdagen: 5/18
  b. Op zaterdagen/zondagen: 4/18
  c. Op overige dagen: 2/18
   
  Nachtaanwezigheidsdienst (24.00 - 06.00 uur)
  a. Op erkende feestdagen: 7/18
  b. Op zaterdagen/zondagen: 6/18
  c. Op overige dagen: 3/18
   
 5. De compensatie in tijd moet gedurende de lopende stage worden opgenomen tijdens het praktische gedeelte van de opleiding. De aios heeft recht op tenminste 22 weekends vrij van iedere dienst per jaar.
 6. Indien de stage-instelling de aios niet in de gelegenheid stelt de compensatieuren voor bereikbaarheidsdienst en aanwezigheidsdienst, die in principe in de vorm van vrije tijd worden vergoed, op te nemen gedurende de stage, worden de compensatieuren uitbetaald. De vergoeding wordt in dat geval uitbetaald op basis van een door de stage-begeleider geaccordeerde declaratie waaruit blijkt op hoeveel uren compensatie de aios recht heeft.
 7. Voor arbeid tijdens bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten ontvangt de aios naast het voor hem geldende uurloon een geldelijke beloning die bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
  a. 25% voor arbeid verricht tussen 08.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  b. 50% voor arbeid verricht tussen 22.00 uur en 08.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  c. 75% voor arbeid verricht op zaterdag tot 18.00 uur;
  d. 100% voor arbeid verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 0.00 en 24.00 uur.
 8. Ten aanzien van het aantal gewerkte uren tijdens bereikbaarheids- en aanwezigheiddiensten is het toegestaan het aantal gewerkte uren te bepalen op basis van een gemiddelde dat berekend is aan de hand van ervaringsgegevens.
 9. De gewerkte uren tijdens bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten tellen mee voor de beoordeling of er sprake is van overwerk.

Onregelmatige diensten

 1. De SBOH kan de aios verplichten volgens rooster werkzaamheden te verrichten buiten de uren die liggen op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur (onregelmatige dienst).
 2. Aan degenen die volgens rooster (onregelmatige dienst) werkzaamheden verrichten zal een extra vergoeding boven het voor de aios geldende salaris worden gegeven. Voor de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de volgende regeling:
  a. 20% van het voor de aios geldende (uur)loon voor onregelmatige dienst op de uren tussen 18.00 en 22.00 uur op maandag t/m vrijdag;
  b. 40% van het voor de aios geldende (uur)loon voor onregelmatige dienst op de uren die vallen tussen 22.00 en 08.00 uur van maandag tot zaterdagochtend en op uren die vallen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op zaterdag;
  c. 50% van het voor de aios geldende (uur)loon voor onregelmatige dienst op uren tussen 18.00 uur en 22.00 uur op zaterdag en van uren vallende tussen 22.00 uur op zaterdag tot 08.00 uur op maandag en feestdagen.
 3. De vergoeding voor onregelmatige diensten wordt aan de aios verstrekt op basis van een door de stage-opleider geaccoorde declaratie.

 

ARTIKEL 2:  OVERWERK

 1. Indien door de feitelijk te werken uren de arbeidsduur van 31,5 uur per week (indien de terugkomdag -theoretisch deel van de opleiding- worden ingeroosterd) respectievelijk 38 uur per week (indien de terugkomdag - theoretisch deel van de opleiding - niet is ingeroosterd), wordt overschreden, wordt dit “overwerk” gecompenseerd in de vorm van vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een geldelijke beloning volgens de volgende regeling. De compensatie in tijd moet gedurende de lopende stage worden opgenomen tijdens het praktische gedeelte van de opleiding.
  De geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
  a. 25% voor overwerk verricht tussen 08.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  b. 50% voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 08.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  c. 75% voor overwerk verricht op zaterdag tot 18.00 uur;
  d. 100% voor overwerk verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 0.00 en 24.00 uur.
  Indien de stage-instelling de aios niet in de gelegenheid stelt de compensatieuren voor overwerk, die in principe in de vorm van vrije tijd worden vergoed, op te nemen gedurende de stage, worden de compensatieuren uitbetaald. De vergoeding wordt in dat geval uitbetaald op basis van een door de stage-opleider geaccordeerde declaratie waaruit blijkt hoeveel uren overwerk de aios heeft verricht.
 2. Een vergoeding voor gewerkte overuren wordt aan de aios verstrekt op basis van een door de stage-opleider geaccordeerde declaratie.
 3. Vergoeding voor overwerk wordt gegeven indien de aios opdracht heeft gekregen overwerk te verrichten dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen.
 4. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaand aan of aansluitend op de voor de aios geldende werktijd komt deze periode niet in aanmerking voor vergoeding.
 5. Indien het overwerk wordt verrichte gedurende een periode langer dan een half uur wordt deze periode afgerond op een heel uur.
 6. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur wordt deze periode naar boven afgerond op een half respectievelijk hele uren.
 7. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van overwerk tellen de uren mee die feitelijk worden gewerkt tijdens de bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten.