Opleiding huisarts

Financieringsafspraken

Met ingang van 2021 geldt onderstaande vergoedingsregeling.

 

€ 40 per 1 fte aios wordt maandelijks rechtstreeks aan de HDS overgemaakt. Deze vergoeding is bestemd voor het optimaliseren van de opleiding op de huisartsenpost (onderwijs, verbetering van het onderwijsklimaat, onderwijsontwikkeling, onderwijsinnovatie en communicatie). Besteding vindt plaats in overleg met de betrokkenen van het opleidingsinstituut.

 

€ 30 per 1 fte aios wordt maandelijks toegevoegd aan het HDS-fonds. InEen en Huisartsopleiding Nederland kunnen aanvragen doen aan dit fonds voor de financiering van projecten ter verbetering van de opleiding op het gebied van spoedzorg. Ook voor een HDS is het mogelijk een aanvraag bij het HDS-fonds te doen. 

 

Bovenstaande afspraken zijn in een mantelovereenkomst tussen InEen, Huisartsopleiding Nederland en SBOH vastgelegd. 

 

Procedure declaratie en uitbetaling tweede tranche-gelden

(is vervallen per 31-12-2022)

 

1. Declareren van gemaakte kosten voor onderwijsactiviteiten

Als er een onderwijsactiviteit is uitgevoerd die voldoet aan de richtlijn van de inzet van tweede tranche HDS-gelden, worden de gemaakte kosten betaald door de huisartsenpost/de HDS, die de gemaakte kosten vervolgens bij de SBOH declareert met behulp van het declaratieformulier dat gedownload kan worden vanaf de website van de SBOH. 

Alleen declaratieformulieren die voorzien zijn van de handtekening van zowel het management van de huisartsenpost/HDS als het hoofd van het opleidingsinstituut, of de coördinator diensten, of de opleidingscoördinator worden door de SBOH in behandeling genomen. Het hoofd bepaalt wie hiertoe gemachtigd is. Eén handtekening namens het opleidingsinstituut is voldoende. Facturen dienen als bewijsstukken te worden meegestuurd. 

2. Declareren van waarneming 
Op basis van de geschetste richtlijnen kunnen huisartsen, physician assistents en verpleegkundig specialisten als extra waarnemer op de huisartsenpost worden ingezet.
Indien de waarnemer het NZa-uurtarief Huisartsenpost hanteert (€ 73,37 p/u (prijspeil 2018) kan de huisartsenpost/HDS de waarnemer zelf betalen. Deze waarneemkosten kunnen vervolgens met het daartoe bestemde declaratieformulier bij de SBOH gedeclareerd worden.

Indien de waarnemer een uurtarief hanteert dat boven het voor de Huisartsenpost toegestane te betalen NZa-tarief ligt, kan de HDS deze factuur niet zelf betalen. In dat geval dient de factuur van de waarnemer rechtstreeks bij de SBOH te worden ingediend. Hierbij dient de volgende procedure gevolgd te worden:

 

  • De waarnemer zet de factuur op naam van de SBOH.
  • De waarnemer dient de factuur in bij de HDS.
  • De HDS ondertekent de factuur voor akkoord.
  • De HDS laat de factuur voor akkoord ondertekenen door  het hoofd van het opleidingsinstituut c.q. de coördinator diensten of de opleidingscoördinator. 
  • De HDS stuurt of mailt de voor akkoord getekende factuur samen met het ingevulde 'formulier voor waarnemende dienst op de huisartsenpost t.b.v. de opleiding van aios' naar de SBOH.
  • De SBOH maakt het bedrag rechtstreeks over aan de betreffende waarnemer.

 

 3. Algemene voorwaarden

  • Declaraties mogen het maximum van het gereserveerde bedrag niet overschrijden.
  • Uitbetalingen worden in mindering gebracht op de reservering.
  • Per kwartaal ontvangen de HDS’en en de huisartsinstituten van de SBOH een overzicht van de gereserveerde en gedeclareerde gelden.
  • UITERSTE DATUM VAN INZENDING: maximaal 1 maand na afsluiting boekjaar.

Financiering opleidingscoördinatoren

Het opleidingsinstituut stelt opleidingscoördinatoren aan. De vergoeding van deze coördinatoren is opgenomen in de prijs per aios die de opleidingsinstituten ontvangen. De opleidingscoördinator dient te werken conform de richtlijnen die zijn vastgelegd in de publicatie Aios op de huisartsenpost; Leidraad voor het leren dienstdoen.

 

Financiering waarnemend huisartsopleider op de huisartsenpost

Indien de aios op de huisartsenpost niet kan worden begeleid door zijn eigen opleider, kan het opleidingsinstituut en/of de opleidingscoördinator een waarnemend huisartsopleider inschakelen.
Deze huisarts(opleider) kan daarvoor, met behulp van het daartoe bestemde declaratieformulier een vergoeding declareren van €100,00 per dienst van minimaal 5 uur.