Opleiding huisarts

Aanpassing HDS-vergoeding per 2021

De NZa heeft dit jaar een onderzoek afgerond naar de kosten voor de huisartsopleiding en heeft geconcludeerd dat de opleidingskosten lager zijn dan tot nu toe werd aangenomen. De beschikbaarheidbijdrage voor de SBOH zal daarom met ingang van 2021 worden verlaagd.

De NZa oordeelt onder meer dat de 1e tranchevergoeding van de SBOH aan de HDS niet nodig is. De financiering van deze kosten - met name huisvesting - is al opgenomen in de reguliere financiering van de HDS. Voor de 2e tranchegelden geldt wel dat deze als extra kosten worden gezien en kunnen blijven bestaan. In de verwachting dat de NZa tot dit oordeel zou komen heeft de SBOH in juni van dit jaar de bestaande mantelovereenkomst met InEen en Huisartsopleiding Nederland opgezegd.

 

Huidige situatie

Aios huisartsgeneeskunde worden tijdens hun opleiding ook opgeleid op de huisartsenpost, onderdeel van de Huisartsen Diensten Structuur (HDS). De SBOH stelt voor het opleiden van de aios budget beschikbaar aan de HDS’en in de vorm van 1e en 2e tranchevergoeding.

 

Wat verandert er?

In overleg tussen InEen, Huisartsopleiding Nederland en SBOH is besloten dat met ingang van 2021 de 1e tranche vergoeding komt te vervallen. De 2e tranche vergoeding zal met ingang van volgend jaar op een andere manier worden uitbetaald.

 

€ 40 per 1 fte aios zal maandelijks rechtstreeks aan de HDS worden overgemaakt. Deze vergoeding blijft bestemd voor het optimaliseren van de opleiding op de huisartsenpost (onderwijs, verbetering van het onderwijsklimaat, onderwijsontwikkeling, onderwijsinnovatie en communicatie). Besteding vindt plaats in overleg met de betrokkenen van het opleidingsinstituut.

 

€ 30 per 1 fte aios zal maandelijks worden toegevoegd aan het HDS-fonds. InEen en Huisartsopleiding Nederland kunnen aanvragen doen aan dit fonds voor de financiering van projecten ter verbetering van de opleiding op het gebied van spoedzorg.

 

De reservering van nieuwe 2e tranchegelden per HDS bij de SBOH komt hiermee te vervallen. Reeds gereserveerde 2e tranchegelden blijven uiteraard beschikbaar. Bovendien wordt het voor een HDS mogelijk gemaakt een aanvraag bij het HDS-fonds te doen.

 

Nieuwe mantelovereenkomst

Bovenstaande afspraken zullen in een nieuwe mantelovereenkomst tussen InEen, Huisartsopleiding Nederland en SBOH worden vastgelegd. Daarnaast is afgesproken dat InEen en Huisartsopleiding Nederland een analyse maken welke inhoudelijke afspraken over het opleiden in de toekomst een plek verdienen in de mantelovereenkomst.