Opleiding huisarts

Huisartsopleiders

De praktijk van een huisartsopleider moet kosten maken voor het opleiden van aios. Bijvoorbeeld kosten voor een aparte spreekkamer en videoapparatuur voor het registreren van consulten van de aios. Als een tegemoetkoming in deze vaste kosten ontvangt de huisartsopleider van de SBOH een onkostenvergoeding.

 

Een huisartsopleider is gekoppeld aan een van de acht opleidingsinstituten en kan alleen als opleider werken als hij of zij daartoe geregistreerd staat bij de RGS. Zodra de SBOH van een opleidingsinstituut bericht krijgt dat een huisarts is geregistreerd als huisartsopleider, stuurt de SBOH een opleidersovereenkomst toe.

 

Aanpassing HAO-vergoeding per 2021

De NZa heeft dit jaar een onderzoek afgerond naar de kosten voor de huisartsopleiding. Dit heeft ook gevolgen voor de vergoeding die de SBOH aan huisartsopleiders verstrekt.
Klik hier voor meer informatie

 

Vergoeding

De afspraken over de onkostenvergoeding worden vastgelegd tussen de SBOH en de huisartsopleider in een opleidersovereenkomst. Hierin wordt verwezen naar de mantelovereenkomst tussen SBOH en LHOV, de Landelijke Huisarts Opleiders Vereniging. De huisartsopleider ontvangt van de SBOH een opleidersvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor praktijkinrichting en praktijkorganisatie. De vergoeding bedraagt € 947 (2023) per maand voor opleiders van eerstejaars aios en € 795 (2023) per maand voor overige opleiders. Tevens betaalt de SBOH de kosten van de RGS voor de registratie als opleider. De huisartsopleider ontvangt geen vergoeding wanneer de aios langer dan zes weken ziek of met zwangerschapsverlof is.

Daarnaast ontvangt iedere opleider met ingang van 2017 een vergoeding voor frictieleegstand. Frictieleegstand houdt in dat een opleider geen aios heeft, maar wel kosten maakt. Het is voor de SBOH echter niet mogelijk vast te stellen welke opleider onvrijwillig geen aios heeft en die opleider een deel van de vergoeding door te betalen. Daarom is tussen SBOH en LHOV afgesproken deze frictieleegstand te compenseren door het uitbetalen van een maandelijkse aanvulling op de reguliere opleidersvergoeding van € 45 (2023). Het kan worden beschouwd als een buffer voor de momenten dat er geen aios in de praktijk wordt opgeleid.

 

Arbeidsovereenkomst aios

Op de aios is de Cao SBOH voor huisartsen in opleiding van toepassing. In de Cao SBOH is opgenomen dat een volledige werkweek 38 uur bedraagt. Het uitgangspunt is dat de aios een werkdag heeft van maximaal 8,5 uur per dag  (exclusief een half uur lunchpauze).

Lees verder

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Volgens de Arbo-wet moet iedere organisatie waar personeel werkzaam is, een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie hebben met daarin een opsomming van zaken die onveilig of ongezond zijn of het welbevinden van medewerkers schaden. Aanvullend moet er een op de RI&E gebaseerd Plan van Aanpak bestaan. Meer informatie vindt u op www.rie.nl.

Arbo-informatie

Klik hier voor uitgebreide arbo-informatie.

 

Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios huisartsgeneeskunde niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.

Voor meer informatie over de uitvoering van de vergewisplicht verwijzen wij naar Huisartsopleiding Nederland.