Opleiding huisarts

Aanpassing HAO-vergoeding per 2021

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2020 een kostenonderzoek afgerond naar de opleidingen die door de SBOH worden gefinancierd. Op basis van dit onderzoek zal de beschikbaarheidbijdrage die de SBOH ontvangt voor de huisartsopleiding met ingang van 2021 met ongeveer
€ 4.300,- per aios worden verlaagd. De NZa concludeert dat met name derdejaars aios meer inkomsten genereren voor de opleidingspraktijk dan waarmee tot nu toe rekening werd gehouden. Daarnaast blijkt er deels sprake te zijn van een dubbele vergoeding omdat sommige kosten ook door zorgverzekeraars worden vergoed.


Als gevolg hiervan moet er volgens het NZa-rapport een grote korting worden doorgevoerd op de vergoeding die de opleiders voor derdejaars aios ontvangen. De SBOH, Huisartsopleiding Nederland en LHOV vinden dit niet wenselijk en zijn in overleg tot een andere verdeling gekomen. Gezien het grote belang van huisartsopleiders voor de huisartsopleiding zullen opleidingsinstituten en de SBOH een flink deel van de bezuiniging voor hun rekening nemen. De opgelegde korting voor huisartsopleiders zal daarom maar gedeeltelijk aan u doorberekend worden.


Met ingang van 2021 gelden voor huisartsopleiders de volgende vergoedingen:
• vergoeding opleider 1e jaars aios blijft € 852 per maand
• vergoeding opleider 3e jaars aios wordt € 715 per maand (was € 764)
• vergoeding frictieleegstand blijft € 40 per maand
• accreditatievergoeding vervalt


Bovenstaande afspraken zullen worden vastgelegd in een nieuwe mantelovereenkomst met de LHOV.