Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Arbeid en gezondheid

 

Ziekteverzuimprotocol  

De wet Verbetering Poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de bedrijfsarts inspannen zodat een zieke werknemer zo snel als mogelijk is weer aan het werk kan gaan. Daarom heeft de SBOH een ziekteverzuimprotocol opgesteld waarin staat aangegeven wat er van je wordt verwacht in geval van ziekte.

Het is belangrijk dat je je eerste ziektedag direct aan de SBOH doorgeeft. Vervolgens dien je je ook bij de SBOH beter te melden op de dag dat je het werk weer hervat. Het verzuimprotocol is niet vrijblijvend. De SBOH kan sancties opleggen als je de verplichtingen uit het protocol niet naleeft. Bovendien kan het niet naleven van de verplichtingen die uit het protocol voortkomen gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele uitkering op grond van de WIA. Indien daar behoefte aan is, kan Samira Chahyd, de casemanager van de SBOH, een toelichting geven op (onderdelen van) het verzuimprotocol.