Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel B-1: Werktijden en arbeidsduur

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 1 van deel B>

Verdeling van de werkuren over de week in de huisartspraktijk
Bij een voltijdse werkweek bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week. Daarvan is 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. Dit betekent dat je 31,5 uur per week beschikbaar bent voor de opleiding in de huisartspraktijk. Als je een arbeidsovereenkomst voor minder uren hebt, wordt het aantal uren in de huisartspraktijk naar rato vastgesteld.

Het uitgangspunt is dat je maximaal 8,5 uur per dag werkt. Gedurende de werkdag heb je recht op een half uur lunchpauze als je op een dag meer dan 5,5 uur werkt. Deze pauze behoort niet tot de werktijd.
 
Diensten in een HDS (huisartsenpost)
De meeste aios zullen dienst doen in een huisartsenpost. Bij het doen van diensten in een huisartsenpost geldt dat elk dienstuur meetelt voor de vaststelling van het aantal gewerkte uren in een week. Als je door het doen van diensten in een huisartsenpost meer uren in de week werkt dan contractueel is overeengekomen, dan kunnen deze 'meer-uren' worden gecompenseerd in overleg met de opleider (in principe binnen 28 dagen). Het is dus niet de bedoeling dat je met de opleider afspreekt dat de diensten worden gecompenseerd door structureel een hele of halve dag vrij te zijn. Het compenseren van de gewerkte diensturen op een vooraf afgesproken vaste dag in de week kan natuurlijk wel een goede oplossing zijn. 
Klik hier voor een voorbeeld van de verdeling van de werkuren in de huisartspraktijk.
 
Arbeidstijdenwet
In de Arbeidstijdenwet zijn afspraken vastgelegd over arbeids- en rusttijden. Voor artsen in opleiding zijn naast de algemene regels van de Arbeidstijdenwet ook specifieke regels van toepassing. Die staan in het Arbeidstijdenbesluit.