Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel 2: Salariscomponenten

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 2 van deel B>

Het salaris wordt in de laatste week van de maand betaald. Je vindt hier een toelichting op de salarisstrook.

 

Salarisverhoging per dienstjaar

Het uitgangspunt voor de salarisverhoging is het dienstjaar. Elk jaar dat je bij de SBOH in dienst bent, krijg je een salarisverhoging (een periodiek). Nadat een salaris voor het vijfde dienstjaar is toegekend, ontvang je geen salarisverhoging meer, tenzij je bent gepromoveerd of de aioto-regeling op jou van toepassing is.

 

Inschaling op grond van ervaringsjaren

Als je ervaring hebt opgedaan in een functie als praktiserend arts, kun je een hogere inschaling op grond van ervaringsjaren aanvragen. Als je op de datum van indiensttreding nog niet het vereiste aantal maanden ervaring hebt voor de toekenning van een ervaringsjaar, wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld dat de eerstvolgende periodiek wordt toegekend op het moment dat het ervaringsjaar is voltooid.

 

Bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren wordt rekening gehouden met het parttimepercentage, zoals dat gold op het moment van de werkervaring. Parttimepercentages van meer dan 100% worden daarbij voor de berekening van de ervaringsjaren op 100% gemaximeerd.

 

De werkervaring kan meetellen als je de werkervaring hebt opgedaan in Nederland. Ook de werkervaring in een ander land binnen de EU/EER of op Aruba, Curaçao en Sint Maarten of op één van de BES-eilanden kan meetellen, mits je in het bezit bent van een artsendiploma dat voorkomt op de 'lijst van aangewezen diploma's', zoals opgenomen in de Regeling Aanwijzing Buitenlandse Diploma's Gezondheidszorg.

 

Je dient uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband een hogere inschaling aan te vragen met het aanvraagformulier hogere inschaling. Van elke werkervaring die je op het formulier aangeeft, dien je als bewijsstuk een door jouw voormalige werkgever ingevulde modelverklaring werkervaring mee te sturen. 

 

De aanvraag is pas volledig wanneer deze is voorzien van bewijsstukken van de opgedane ervaring. De volledige aanvraag (dus inclusief alle bewijsstukken) moet uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband bij de SBOH worden ingediend. Als het aanvraagformulier en/of de bewijsstukken op een later moment worden ontvangen, wordt een eventuele hogere inschaling pas toegekend vanaf de maand volgend op de maand waarin het aanvraagformulier en/of de bewijsstukken door de SBOH zijn ontvangen.
Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt de SBOH de aanvraag. Je ontvangt van de SBOH een schriftelijke reactie. De SBOH kan om aanvullende informatie vragen alvorens de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Hogere inschaling bij promotie

Van aios die gepromoveerd zijn wordt het geldende salaris met drie periodieken verhoogd. Om deze hogere inschaling te kunnen toekennen, dien je het daarvoor bestemde aanvraagformulier bij de SBOH in te dienen. Bij het aanvraagformulier dient ook een kopie van de bul of een exemplaar van het proefschrift te worden meegezonden.

 

De hogere inschaling gaat in in de maand volgend op de maand waarin de aanvraag door de SBOH is ontvangen, maar kan niet eerder ingaan dan in de maand volgend op de maand van promotie. De hogere inschaling wordt direct vanaf de datum indiensttreding toegekend als jouw promotie bij de start van het dienstverband bij de SBOH kenbaar hebt gemaakt en daarbij een kopie van de bul of een exemplaar van het proefschrift hebt overlegd. Als het aanvraagformulier op een later moment wordt ontvangen, wordt de hogere inschaling toegekend in de maand volgend op de maand waarin het aanvraagformulier door de SBOH is ontvangen. De oorspronkelijke periodiekdatum blijft bij het toekennen van een hogere inschaling bij promotie ongewijzigd. Naast de hogere inschaling bij promotie blijft het ook mogelijk een hogere inschaling op grond van ervaringsjaren aan te vragen.

 

Wijzigingen doorgeven

Het doorgeven van wijzigingen die betrekking hebben op de salarisbetaling dien je uiterlijk de 1e dag van een maand aan de SBOH door te geven. Wanneer je bijvoorbeeld een declaratie in de maand november uitbetaald wilt krijgen, dient uiterlijk de 1de dag van de maand november het declaratieformulier in het bezit van de SBOH te zijn. Ook andersoortige wijzigingen, bijvoorbeeld adreswijzigingen, dien je uiterlijk de 1e dag van een maand aan de SBOH door te geven om er zeker van te zijn dat de mutatie is doorgevoerd voor de salarisbetaling van die maand. Via de portal kun je algemene wijzigingen doorgeven, zoals je naam, adres en IBAN. Er is een apart formulier voor het aanvragen van aanpassing arbeidsduur en/of ouderschapsverlof.