Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel 14: Verzekeringen

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 14 van deel a>

Beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering

De SBOH heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij VvAA Schadeverzekeringen. Beide verzekeringen gelden voor al het bevoegd medisch handelen van de aios. Klik hier voor een certificaat van verzekering in het Nederlands of voor een certificaat van verzekering in het Engels. Gedetailleerde informatie over de verzekeringen is te vinden in de verzekeringsvoorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand. Op deze verzekeringen zijn de algemene voorwaarden schadeverzekeringen van de VvAA van toepassing.

 

Dekking bij euthanasie
VvAA Rechtsbijstand verleent 'interne' bijstand, dat wil zeggen door één van de juristen van VvAA, op het moment dat een aios incidenteel te maken krijgt met euthanasie. VvAA verleent in dergelijke gevallen uitsluitend bijstand in natura. Door VvAA Rechtsbijstand wordt strafrechtdekking verleend als de strafvervolging tegen de arts zelf is gericht.
Als de aios in andere situaties dan incidenteel met euthanasie in aanraking komt (dus echt structureel; bijvoorbeeld bij een expertisecentrum) dan dient dit aan VvAA kenbaar gemaakt te worden.

Inzake de beroepsaansprakelijkheid biedt VvAA dekking conform de geldende verzekeringsvoorwaarden waarbij het bevoegd handelen en het voldoen aan de wet en regelgeving bij euthanasie leidend is/ zijn. VvAA heeft informatie over 'extra ondersteuning voor artsen in toetsingsproces euthanasie' voor VvAA-leden. 

 

Aanvullende dekking 'Goed werkgeverschap'

De SBOH heeft naast de beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering bij VvAA Schadeverzekeringen een aanvullende dekking afgesloten, genaamd 'Goed werkgeverschap' (inclusief WEGAM-dekking).

Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijke personenschade van aios (tot maximaal de verzekerde bedragen) als gevolg van ongevallen die op één of andere wijze werkgerelateerd zijn en die niet onder de dekking van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de SBOH vallen. 

 

Als je als gevolg van een ongeval personenschade heeft geleden, dan kun je dit middels een e-mail melden bij SBOH (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Je dient daarbij het ongeval beknopt weer te geven en te vermelden wat de personenschade is. SBOH zorgt er dan voor dat de schade bij de VvAA wordt gemeld.

 

Als er sprake is van autoschade als gevolg van een werkgerelateerd ongeval, dien je in ieder geval de schade altijd te melden bij jouw eigen autoverzekeraar. Deze verzekeraar zal de schade in behandeling nemen, voor schadevergoeding zorgdragen en, als daar sprake van is, de schadevergoeding trachten te verhalen op de verzekeraar van de schuldige partij. Voor de eventueel niet-gedekte materiële schade en terugval in de no-claimkorting (afhankelijk van het wel of niet succesvol verhalen van de schade) kan dan een beroep worden gedaan op de dekking 'Goed werkgeverschap'. De correspondentie van jouw autoverzekeraar waaruit blijkt dat je niet of deels schadeloos wordt gesteld, dient dan te worden overlegd.

 

Particuliere verzekeringen VvAA
Aios kunnen korting krijgen op de online af te sluiten particuliere schadeverzekeringen van de VvAA, waaronder onder meer de zorgverzekering. De kortingsregeling geldt ook voor al lopende verzekeringen. Alle informatie is te vinden op www.vvaa.nl/sboh.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De SBOH heeft een collectieve verzekering voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (voor het uitoefenen van het beroep als arts) afgesloten bij Movir. Via deze collectieve verzekering hebben aios vanaf het tweede ziektejaar recht op een uitkering van EUR 51,- (2020) bruto per dag. Movir is verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt naar rato uitgekeerd. Meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering is te verkrijgen via de website van Movir.

Op de verzekering die de SBOH voor aios heeft afgesloten zijn van toepassing de verzekeringsvoorwaarden van Movir

 

Wanneer er sprake is van een dienstverband bij de SBOH tijdens het tweede ziektejaar wordt de uitkering die je van Movir ontvangt in mindering gebracht op het salaris dat je van de SBOH ontvangt. 

Om voor een uitkering vanaf het tweede ziektejaar in aanmerking te komen, dien je tijdig Movir op de hoogte te brengen van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Dat kan door telefonisch contact op te nemen met Movir via telefoonnummer 030 607 87 00 of het formulier melding van ziekte of ongeval van Movir te gebruiken.

 

Iedere aios wordt bij aanvang van het dienstverband zonder medische waarborgen door Movir geaccepteerd, onder voorwaarde dat de aios arbeidsgeschikt is bij aanvang van het dienstverband. Aios die bij aanvang van het dienstverband – en dus per ingangsdatum van de verzekering - arbeidsongeschikt zijn, zullen eerst in de verzekering worden opgenomen zodra er sprake is van ten minste vier weken volledig herstel en hervatting van de normale werkzaamheden.

 

Na afstuderen kun je - als je dat wilt - onder voorwaarden een Langlopende Beroeps-AOV bij Movir afsluiten. Movir vraagt je dan een gezondheidsverklaring in te vullen. Als je zekerheid wil over jouw situatie, dan kun je contact opnemen met Movir (telefoon 030-6078700) en vragen naar de afdeling medisch advies. Je kunt de situatie dan voorleggen aan een medisch adviseur en vragen wat de medisch adviseur zal adviseren in deze situatie (reguliere acceptatie/ niet accepteren/ acceptatie met premietoeslag/ acceptatie met restrictie).

 

Als een vrouwelijke aios binnen zes maanden na het beëindigen van de opleiding een Langlopende Beroeps-AOV bij Movir afsluit, dan geldt dat voor de zwangerschap die is ontstaan voor de ingangsdatum van de Langlopende Beroeps-AOV en waarvan de vermoedelijke bevallingsdatum na de ingangsdatum van de Langlopende Beroeps-AOV ligt, een zwangerschapsuitkering wordt verleend gelijk aan het verzekerde dagbedrag met een maximum van € 137,- per dag. Per 1 januari 2022 wordt dit bedrag gemaximeerd op het dan geldende verzekerde dagbedrag op grond van de collectieve verzekering die de SBOH met Movir heeft afgesloten (in 2020: € 51,-).

De aios worden door Movir rondom de afstudeerdatum benaderd en geïnformeerd over de mogelijkheden van een particuliere AOV-verzekering en (eventueel) de zwangerschapsregeling.