Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel 15: Arbeidsongeschiktheid

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 15 van deel A>

Loondoorbetaling

De SBOH betaalt de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid het gebruikelijk bruto maandsalaris voor 100%  door. Vanaf het tweede ziektejaar ontvang je, voor het deel dat je vanwege arbeidsongeschiktheid niet werkzaam bent, 70% van het gebruikelijke bruto maandsalaris. Een eventuele uitkering die je van Movir ontvangt, wordt tijdens het tweede ziektejaar in mindering gebracht op het salaris dat je van de SBOH ontvangt. 

De algemene onkostenvergoeding en de reiskostenvergoeding - indien deze laatste als een vaste vergoeding wordt uitbetaald - worden volledig doorbetaald gedurende de kalendermaand waarin de ziekte is aangevangen en de eerstvolgende kalendermaand. Daarna stoppen deze vergoedingen als de ziekte voort duurt. De vergoedingen worden, al dan niet gedeeltelijk, hervat in de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin je de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk, hervat.

 

Protocol Verzuimbeleid 

De wet Verbetering Poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de bedrijfsarts inspannen zodat een zieke werknemer zo snel als mogelijk is weer aan het werk kan gaan. Daarom heeft de SBOH een verzuimprotocol opgesteld waarin staat aangegeven wat er van je wordt verwacht in geval van ziekte.

Het is belangrijk dat je je eerste ziektedag direct aan de SBOH doorgeeft. Vervolgens dien je je ook bij de SBOH beter te melden op de dag dat je het werk weer hervat. Het verzuimprotocol is niet vrijblijvend. De SBOH kan sancties opleggen als je de verplichtingen uit het protocol niet naleeft. Bovendien kan het niet naleven van de verplichtingen die uit het protocol voortkomen gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele uitkering op grond van de WIA. Indien daar behoefte aan is, kan Samira Chahyd, de casemanager van de SBOH, een toelichting geven op (onderdelen van) het verzuimprotocol. 

  

Coaching

Coaching met tussenkomst bedrijfsarts of opleidingsinstituut (vergoed door de SBOH)
Als er sprake is van ziekteverzuim kan de bedrijfsarts coaching adviseren. De inzet van een coach kan ook in het kader van preventie door de bedrijfsarts of het opleidingsinstituut worden geadviseerd, dus om ziekteverzuim te voorkomen. De SBOH werkt nauw samen met een aantal coaches.

De coaches waarmee de SBOH samenwerkt zijn:

  • Florentine Heringa in Amersfoort
  • Jeanine van Leersum in Amsterdam
  • Agnes Beijering in Midlaren (omgeving Groningen)
  • Jacobien Hoefnagels in Eindhoven
  • Karin Dubois in Nuenen (omgeving Eindhoven)
  • Elsbeth de Wilde loopbaancoach in Amsterdam

 

De SBOH betaalt de kosten van coaching onder de volgende voorwaarden: 

  • De coaching wordt ingezet op advies van de bedrijfsarts of op advies van het opleidingsinstituut. In het geval het opleidingsinstituut coaching adviseert, dient de SBOH hiervan bericht van het opleidingsinstituut te ontvangen.
  • De SBOH betaalt/vergoedt maximaal 7 consulten c.q. 7 uur coaching (exclusief de kosten van een eventuele intake voorafgaand aan de coaching) voor coaches waarmee de SBOH een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
  • De SBOH betaalt de kosten van coaching (en eventuele intake) rechtsreeks aan de coach waarmee de SBOH een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Een eigen bijdrage van € 30,- per consult/per uur (en € 30,- voor een eventuele intake) wordt door de SBOH in mindering gebracht op jouw persoonlijk budget.
  • Je kunt de reiskosten voor de coaching declareren vanuit het persoonlijk budget. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Coaching zonder tussenkomst van de bedrijfsarts of opleidingsinstituut
Je kunt ook gebruik maken van ondersteuning door een coach zonder tussenkomst van de bedrijfsarts of het opleidingsinstituut. In die situatie betaalt de SBOH niet voor de kosten van de coach. De kosten komen dan volledig voor jouw rekening. Je kunt die kosten wel declareren vanuit het persoonlijk budget. Let op: op de factuur moet dan wel staan 'werkgerelateerde coaching' of een vergelijkbare benaming. Facturen met daarop alleen vermeldingen als 'psychologische begeleiding' kunnen niet vanuit het persoonlijk budget worden vergoed. Je kunt de reiskosten voor de coaching declareren vanuit het persoonlijk budget. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Coaching via Elestia
Elestia is een organisatie die onafhankelijke coaching biedt aan Movir-verzekerden. Aios zijn via de SBOH bij Movir verzekerd en kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van Elestia. Omdat de dienstverlening van Elestia gericht is op kortstondige ondersteuning om dreigende arbeidsongeschiktheid te voorkomen, is ondersteuning vanuit Elestia alleen mogelijk als je je nog niet ziek hebt gemeld. Je kunt zelf contact met Elestia opnemen, zonder tussenkomst van het opleidingsinstituut, de bedrijfsarts of de SBOH. Meer informatie over de coaching via Elestia is te vinden op www.elestia.nl.
Je kunt eventuele reiskosten voor deze coaching declareren vanuit het persoonlijk budget. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Psychologische begeleidingstrajecten
In een enkele situatie heeft een aios bij ziekteverzuim meer ondersteuning nodig dan dat coaching kan bieden. We spreken dan van meer uitgebreide psychologische behandelingen. Psychologische behandelingen worden nooit door de SBOH vergoed. Deze kosten komen (eventueel via de ziektekostenverzekeraar) voor rekening van de aios. Wel kan de SBOH in die situaties met de instantie die de psychologische begeleiding biedt, afspraken maken over de financiering van de onderdelen van de begeleiding die niet als zorg bestempeld kunnen worden en dus niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed worden (zoals kosten voor wachttijdbemiddeling, overleg met werkgever/bedrijfsarts, werkhervatting en terugvalpreventie). Deze kosten worden dan door de SBOH betaald. De SBOH werkt hierin samen met HSK (landelijk). Omdat bij dergelijke trajecten al sprake is van een eigen bijdrage door de aios op grond van de ziektekostenverzekering, vindt er geen inhouding meer plaats op het persoonlijk budget van de aios. De reiskosten die de aios maakt kunnen vanuit het persoonlijk budget worden gedeclareerd. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Steunpunt voor artsen met verslavingsprobleem

Een verslaving kan iedereen overkomen. Ook artsen. Verslaafde artsen leiden een leven dat gevaarlijk is voor hun eigen gezondheid. En als zij niet tijdig worden behandeld, kunnen patiënten ook risico's lopen. Het is daarom belangrijk dat artsen met verslavingsproblemen zo goed en snel mogelijk worden geholpen.


Verslaafde artsen kunnen zich bij ABS-artsen veilig en laagdrempelig melden. Het telefonische steunpunt is ondergebracht bij de Stichting ATA te Amsterdam. ABS-artsen is een initiatief van de KNMG. Artsen met verslavingsproblemen kunnen contact opnemen met ABS-artsen via 0900-0168 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Tuchtzaakhulp

Aios die te maken krijgen met een klacht of een tuchtzaak kunnen contact opnemen met Bureau Bries. De coaches van Bureau Bries zijn deskundig op het gebied van klacht- en tuchtzaken. Bureau Bries biedt begeleiding op het emotionele vlak na een klacht- of tuchtzaak.

 

Je kunt zelf contact opnemen met Bureau Bries.

Telefoon: 0172-572 058.

 

De SBOH betaalt de kosten van maximaal 7 gesprekken die je hebt bij Bureau Bries. Een eigen bijdrage van € 30,- per gesprek wordt door de SBOH in mindering gebracht op jouw persoonlijk budget. De reiskosten die je maakt voor ondersteuning vanuit Bureau Bries kunnen vanuit het persoonlijk budget worden gedeclareerd. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.
De hulp van Bureau Bries betreft niet de vraag of er al dan niet juist gehandeld is en of de klacht terecht is. Ook biedt Bureau Bries geen juridische bijstand.