Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel 15: Arbeidsongeschiktheid

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 15 van deel A>

Loondoorbetaling

De SBOH betaalt de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid het gebruikelijk bruto maandsalaris voor 100%  door. Vanaf het tweede ziektejaar ontvang je, voor het deel dat je vanwege arbeidsongeschiktheid niet werkzaam bent, 70% van het gebruikelijke bruto maandsalaris. Een eventuele uitkering die je van Movir ontvangt, wordt tijdens het tweede ziektejaar in mindering gebracht op het salaris dat je van de SBOH ontvangt. 

De algemene onkostenvergoeding en de reiskostenvergoeding - indien deze laatste als een vaste vergoeding wordt uitbetaald - worden volledig doorbetaald gedurende de kalendermaand waarin de ziekte is aangevangen en de eerstvolgende kalendermaand. Daarna stoppen deze vergoedingen als de ziekte voort duurt. De vergoedingen worden, al dan niet gedeeltelijk, hervat in de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin je de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk, hervat.

 

Protocol Verzuimbeleid 

De wet Verbetering Poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de bedrijfsarts inspannen zodat een zieke werknemer zo snel als mogelijk is weer aan het werk kan gaan. Daarom heeft de SBOH een verzuimprotocol opgesteld waarin staat aangegeven wat er van je wordt verwacht in geval van ziekte.

Het is belangrijk dat je je eerste ziektedag direct aan de SBOH doorgeeft. Vervolgens dien je je ook bij de SBOH beter te melden op de dag dat je het werk weer hervat. Het verzuimprotocol is niet vrijblijvend. De SBOH kan sancties opleggen als je de verplichtingen uit het protocol niet naleeft. Bovendien kan het niet naleven van de verplichtingen die uit het protocol voortkomen gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele uitkering op grond van de WIA. Indien daar behoefte aan is, kan Samira Chahyd, de casemanager van de SBOH, een toelichting geven op (onderdelen van) het verzuimprotocol.