Opleiding huisarts

Personeelsinformatie

Artikel 4: Onkostenvergoedingen

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 4 van deel B>

Onkostenvergoedingsregeling

De SBOH heeft een onkostenvergoedingsregeling voor kosten die aios ten behoeve van de opleiding maken. De regeling bestaat uit 3 delen:

 1. Een onkostenvergoeding van € 35,- netto per maand, waarvan:
  - € 20,- is bestemd voor de zakelijke kosten van communicatie(middelen), waaronder onder meer mobiele telefoons en smartphones, abonnementen voor internet en telefonie en navigatiesystemen, voor zover deze noodzakelijk zijn in de uitoefening van de functie.
  - € 15,- voor overige onkosten.
  Deze vergoeding wordt maandelijks met de salarisbetaling uitgekeerd, zonder dat daarvoor bewijsstukken van gemaakte kosten hoeven te worden overlegd.
 1. Een onkostenvergoeding van € 25,- netto per maand voor de aanschaf en het onderhoud van instrumenten waarover je tijdens de opleiding dient te beschikken. Deze vergoeding wordt maandelijks met de salarisbetaling uitgekeerd, zonder dat daarvoor bewijsstukken van gemaakte kosten hoeven te worden overlegd.
 2. Een persoonlijk budget van € 38,- per maand. Met het persoonlijk budget kun je overige aan de opleiding gerelateerde kosten bekostigen. Je betaalt de kosten eerst zelf, waarna je de betaalde kosten vanuit het persoonlijk budget kunt declareren. De vergoeding vindt dan plaats met de salarisbetaling. 

In de handleiding onkostenvergoeding staat meer informatie over de onkostenvergoedingsregeling en de wijze waarop gemaakte kosten vanuit het persoonlijk budget kunnen worden vergoed. Het declaratiereglement is op de onkostenvergoedingsregeling van toepassing.

 

Lidmaatschappen

Van de volgende verenigingen betaalt de SBOH tijdens jouw dienstverband de lidmaatschapscontributie: LAD, LHV, KNMG, NHG, LOVAH en VvAA. Als je lid wilt worden van (één van) deze verenigingen, dan kun je dit voorafgaand aan jouw dienstverband bij de SBOH kenbaar maken. Je ontvangt van de SBOH daarover een mailbericht. De SBOH meldt je dan voor deze vereniging(en) aan. De factuur voor de lidmaatschapscontributie sturen de verenigingen naar de SBOH. Je ontvangt dus niet zelf een factuur van deze verenigingen.

 

Als jouw dienstverband bij de SBOH eindigt, stopt de betaling van de lidmaatschapscontributie door de SBOH. Je dient zelf de vereniging(en) te informeren als je het lidmaatschap na beëindiging van het dienstverband niet wilt voortzetten. Jouw lidmaatschap bij de LOVAH stopt automatisch bij beëindiging van het dienstverband.

 

VvAA
Aios die voor 1 maart 2017 bij de SBOH in dienst zijn getreden, vallen onder de ‘gratis-lidmaatschapregeling’ van de VvAA. De duur van dit lidmaatschap is vastgesteld op het lopende jaar van indiensttreding bij de SBOH + 3 kalenderjaren. Dit betekent dat na deze periode het gratis lidmaatschap eindigt en de lidmaatschapscontributie voor rekening van de aios komt. Als je na de gratis periode geen lid meer van de VvAA wilt zijn, dien je zelf jouw lidmaatschap bij de VvAA op te zeggen.

 

Kringcontributie LHV en districtsbijdrage KNMG

De eventuele kringcontributie van de LHV en de districtsbijdrage van de KNMG worden niet door de SBOH betaald. Het is mogelijk dat je daarvoor zelf een factuur ontvangt. Deze kosten kun je declareren vanuit jouw persoonlijk budget.


Als je voorafgaand aan het dienstverband al contributie hebt betaald voor het kalenderjaar waarin je bij de SBOH in dienst treedt, kun je bij de betreffende verenigingen een verzoek tot restitutie indienen. De verschillende verenigingen hebben een uiteenlopend restitutiebeleid.

 

Reiskostenvergoeding algemeen

De vaste vergoeding van de reiskosten voor het woon-werkverkeer en het theoretische deel van de opleiding (de terugkomdag) wordt maandelijks uitgekeerd met de salarisbetaling. Je hoeft géén bewijsstukken te overleggen om een vergoeding te ontvangen voor de reiskosten voor het woon-werkverkeer en de terugkomdag.
De vergoeding voor de reiskosten voor het woon-werkverkeer en de terugkomdag wordt door de SBOH vastgesteld met behulp van een afstandentabel. Deze maakt gebruik van een postcodedatabase en gaat uit van de vier cijfers van de postcode. Bij het bepalen van de afstand gaat de SBOH uit van de snelste route. De hoogte van de reiskostenvergoeding is afhankelijk van het door de SBOH vastgestelde aantal werkdagen per maand. 
De vaste reiskostenvergoeding wordt zo nodig verrekend met eventuele additionele reiskosten die worden gedeclareerd. 

Reiskostenvergoeding bij ziekte en reïntegratie
Bij ziekte ontvang je de vaste reiskostenvergoeding in de maand van aanvang van de ziekte en de kalendermaand daarop volgend. Daarna wordt de vaste reiskostenvergoeding gestopt. De fiscale regelgeving verbiedt het verstrekken van een vaste reiskostenvergoeding tijdens een reïntegratieperiode. Als je tijdens een reïntegratieperiode reiskosten maakt (reiskosten woon-werkverkeer of reiskosten theoretisch deel van de opleiding), dan kun je deze kosten declareren met behulp van het declaratieformulier reiskostenHet declaratiereglement is hierop van toepassing. Omdat je al een vaste reiskostenvergoeding hebt ontvangen in de maand van aanvang van de ziekte en de kalendermaand daarop volgend, mag je de tijdens de reïntegratieperiode gemaakte reiskosten pas gaan declareren vanaf de kalendermaand volgend op de maand van de gedeeltelijke werkhervatting.
De vaste reiskostenvergoeding wordt weer verstrekt in de kalendermaand volgend op de maand van volledig herstel. Dit betekent dat je ook in de maand van volledig herstel de reiskosten met behulp van het declaratieformulier reiskosten dient te declareren. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Reiskostenvergoeding tijdens zwangerschapsverlof
De reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer en het theoretische deel van de opleiding wordt gestopt met ingang van het zwangerschapsverlof. De reiskostenvergoeding wordt weer hervat op het moment dat je de werkzaamheden weer hervat.  

 

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

De vergoeding voor de reiskosten van het woon-werkverkeer wordt door de SBOH vastgesteld op basis van het aantal kilometers vanaf jouw woonadres naar het adres van de opleider.  

In de reiskostenvergoeding zijn de kosten voor de pont, veerboot, tolwegen en dergelijke inbegrepen. Deze kunnen, vanwege fiscale regelgeving, niet apart gedeclareerd worden. De SBOH heeft voor een aantal specifieke veerponten en tolwegen/tunnels een vergoedingsregeling vastgesteld.

 

De kosten van de volgende veerponten en tolwegen/tunnels komen voor vergoeding in aanmerking:

Veerboot naar Texel
Veerboot naar Ameland
Veerboot naar Terschelling
Kiltunnel (Dordrecht)
Westerscheldetunnel (Terneuzen)
Liefkenshoektunnel (Antwerpen)

Veerpont Schoonhoven

Veerpont Maassluis-Rozenburg
Veerpont Spijkenisse
Veerpont Vlissingen
Veerpont Doornenburg
Veerpont Kessel-Beesel

 

De kosten van bovenstaande veerponten en tolwegen/tunnels kun je declareren via de portal. Je doet daarbij de bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Reiskostenvergoeding theoretisch deel van de opleiding

De vergoeding van de reiskosten voor het theoretische deel van de opleiding (de terugkomdag) wordt vastgesteld op basis van het aantal kilometers vanaf jouw woonadres naar het adres van de door het opleidingsinstituut aangewezen locatie voor het volgen van het theoretisch deel van de opleiding. Het betreft hier de locatie waar het theoretisch deel van de opleiding gewoonlijk wordt verzorgd of de locatie Schola Medica voor wat betreft de cursussen STARtclass. Bij incidentele wijziging van de locatie waar het theoretisch deel van de opleiding wordt verzorgd, kun je de reiskosten naar deze andere locatie declareren met het declaratieformulier reiskosten. De reiskosten worden dan tegen € 0,16 per kilometer aan je vergoed. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.


Vergoeding reizen naar de huisartsenpost

De reiskosten voor het doen van diensten op de huisartsenpost kun je declareren voor zover deze reiskosten niet worden vergoed door de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer.
Het gaat dus om een vergoeding voor de extra kilometers die je reist voor het dienstdoen op de huisartsenpost. Je kunt de reiskosten declareren via de portalHet declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Verhuiskostenvergoeding

De verhuiskostenvergoeding kun je aanvragen met het aanvraagformulier verhuiskostenvergoeding. Je doet daarbij een kopie van de inschrijving in het register van de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waarheen je bent verhuisd. Het declaratiereglement is hierop van toepassing. De SBOH hanteert als verhuisdatum voor de verhuiskostenvergoeding de datum van inschrijving in het register van de gemeentelijke basisadministratie. De afstand tussen jouw huisadres en het adres van de opleidingsinstelling of het opleidingsinstituut bepaalt de SBOH met behulp van een afstandentabel. Deze maakt gebruik van een postcodedatabase en gaat uit van de vier cijfers van de postcode.

Overigens stuur je zelf een verhuisbericht aan de zorgverzekeraar, de Movir, de VvAA en de verenigingen waar je op grond van jouw dienstverband bij de SBOH lid van bent.

 

Vergoeding hotelovernachting

Je kunt de kosten van hotelovernachtingen bij de SBOH declareren via de portal, met daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Vergoedingen bij een opleidingsplaats op de Waddeneilanden of in Zeeland
Als je bij een opleider op één van de Waddeneilanden of in Zeeland bent geplaatst, kun je in aanmerking komen voor een buitengewone kostenvergoeding. Zie hiervoor artikel A7 van de personeelsinformatie (plaats van tewerkstelling).

 

Vergoeding mediation

Je betaalt de kosten voor mediation in eerste instantie zelf, waarna de SBOH de kosten vergoedt. Het declaratiereglement is hierop van toepassing. Neem contact op met de SBOH om je te laten informeren hoe je de kosten van mediation kunt declareren.

 

Vergoeding kosten internationale activiteiten

Als je in het kader van de opleiding in het buitenland een congres wilt bezoeken, kun je de kosten daarvan declareren vanuit persoonlijk budget.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate reisverzekering. Voor het afsluiten van een reisverzekering kun je bijvoorbeeld terecht bij StudentsInsured. Deze organisatie heeft een speciale reis- en stageverzekering voor het buitenland ontwikkeld; het IPS (Insurance Passport for Students). Informatie over het IPS is te vinden op www.studentsinsured.com.

Voor wat betreft een buitenlandstage in het kader van de opleiding is meer informatie te vinden onder artikel A7 van de personeelsinformatie (plaats van tewerkstelling).

 

Deelname WONCA

Voor de door de WES (werkgroep van de LOVAH) geselecteerde aios worden de kosten rechtstreeks via de WES betaald. Aios die niet door de WES zijn geselecteerd, kunnen de reis- en verblijfskosten declareren vanuit het persoonlijk budget. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Gratis abonnement op het NTvG

De SBOH heeft met het NTvG afspraken gemaakt over een gratis abonnement voor aios in dienst van de SBOH. Een eerste exemplaar ontvang je ongeveer een maand nadat je bij de SBOH in dienst bent getreden. Je hoeft niet zelf een abonnement op het NTvG af te sluiten. Als je bij jouw indiensttreding aan de SBOH hebt doorgegeven dat je abonnee van het NTvG wilt worden, dan heeft de SBOH dit bij jouw indiensttreding aan het NTvG doorgegeven. Als jouw dienstverband bij de SBOH eindigt, dan stopt automatisch het abonnement op het NTvG.
Als je voordat je bij de SBOH in dienst treedt al zelf een abonnement op het NTvG hebt afgesloten, dan kun je op de website van het NTvG lezen wat er met dit abonnement gebeurt.

 

Subsidie drukkosten proefschrift
Als je tijdens jouw dienstverband promoveert, kun je bij de SBOH een subsidie aanvragen voor de drukkosten van jouw proefschrift. De SBOH verstrekt maximaal € 1.500,-.

Daaraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • geen sponsoring van het proefschrift door de farmaceutische industrie;
 • een vermelding van de SBOH in het proefschrift, bij voorkeur met het logo van de SBOH;
 • toezending van 3 exemplaren van het proefschrift;
 • een uitnodiging voor de promotie.

Subsidie kun je aanvragen door – voordat het proefschrift wordt gedrukt – een e-mail te sturen aan Hans Schmidt, manager externe zaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De subsidie wordt uitgekeerd nadat de manager externe zaken een factuur van de door jou gemaakte kosten heeft ontvangen.
De bovenstaande subsidieregeling geldt ook voor aios die niet meer in dienst zijn van de SBOH, maar die tijdens het dienstverband bij de SBOH hebben gewerkt aan het promotie-onderzoek.

 

Inschrijvingskosten opleidingsregister

Je bent verplicht je in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. De inschrijvingskosten worden volledig door de SBOH betaald. De SBOH betaalt de inschrijvingskosten rechtstreeks aan de RGS. Je dient dus geen factuur van de RGS te ontvangen.