Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Stimuleringsregeling omscholen medisch specialisten en SEH-artsen KNMG tot specialist ouderengeneeskunde

De SBOH heeft in samenwerking met ActiZ en SOON een stimuleringsregeling ontworpen voor het omscholen van ervaren medisch specialisten en SEH-artsen KNMG tot specialist ouderengeneeskunde met als doel dat meer specialisten ouderengeneeskunde worden opgeleid.  

De regeling voorziet in het wegnemen van een inkomensbarrière voor ervaren medisch specialisten en SEH-artsen KNMG door het verstrekken van een aanvulling op het reguliere basissalaris van een arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

 

De regeling houdt het volgende in: 

 • De medisch specialist of SEH-arts KNMG die in 2023 met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde start ontvangt maandelijks tegelijkertijd met de salarisbetaling een bruto toelage (stimuleringstoeslag). Hieronder wordt bij “Hoe wordt de hoogte van de stimuleringstoeslag berekend?” dit verder toegelicht. 
 • Voor de berekening van de stimuleringstoeslag wordt het bruto uurloon op voltijdsbasis exclusief eventuele toeslagen en vergoedingen bij de vorige werkgever gemaximeerd op € 34,36 per uur. Het bij de SBOH te verdienen salaris inclusief stimuleringstoeslag is bij een 38-urige werkweek (voltijds) maximaal € 5658 bruto.
 • De stimuleringstoeslag telt mee voor de opbouw van pensioen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Voor overige toeslagen en vergoedingen telt de stimuleringstoeslag niet mee, zoals bijvoorbeeld voor de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten.
 • De medisch specialist of SEH-arts KNMG aan wie een stimuleringstoeslag wordt toegekend, komt niet in aanmerking voor een hogere inschaling op grond van ervaring conform de Cao SBOH. Als een stimuleringstoeslag wordt toegekend, kan zowel bij de start van het dienstverband als gedurende het dienstverband geen aanspraak gemaakt worden op een hogere inschaling op grond van ervaring of promotie conform de Cao SBOH. 
 • Als de stimuleringstoeslag is toegekend, wordt de toeslag tijdens het dienstverband bij de SBOH steeds aangepast met hetzelfde percentage waarmee de brutosalarissen conform de Cao SBOH worden verhoogd. 

 

Wie komt in aanmerking voor de stimuleringstoeslag?

De ervaren medisch specialist of SEH-arts KNMG krijgt een op maat ingerichte opleiding met mogelijk vrijstellingen waardoor de normatieve duur van de opleiding (3 jaar) aanzienlijk wordt verkort. De medisch specialist of SEH-arts KNMG was direct voorafgaand aan het dienstverband bij de SBOH in dienst bij een instelling in de functie van medisch specialist of SEH-arts KNMG of een van deze functies  werkzaam in een maatschap, als ZZP’er of op grond van een detacheringsovereenkomst. De medisch specialist of SEH-arts KNMG die in aanmerking kan komen voor de stimuleringsregeling vraagt – uiterlijk in de maand dat de opleiding daadwerkelijk start – de stimuleringsregeling aan bij de SBOH met het aanvraagformulier voor toepassing stimuleringsregeling.

 

Hoe wordt de hoogte van de stimuleringstoeslag berekend?

 • De medisch specialist of SEH-arts KNMG overlegt door de SBOH vast te stellen bewijsstukken waaruit de duur van  het loondienstverband én het uurloon blijken bij de instelling waar de medisch specialist werkzaam was direct voorafgaand aan het dienstverband bij de SBOH. Het uurloon wordt conform de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) berekend volgens de formule: voltijds bruto maandsalaris (exclusief eventuele toeslagen en vergoedingen) gedeeld door 195 uur = uurloon in dienstverband.
 • In geval van werkzaamheden in een maatschap of als ZZP’er geldt dat - op kosten van de medisch specialist/SEH-arts KNMG - een accountantsverklaring moet worden overlegd op grond waarvan door de SBOH kan worden vastgesteld dat in de 12 maanden direct voorafgaand aan het dienstverband bij de SBOH werkzaamheden als medisch specialist/SEH-arts KNMG zijn verricht, hoeveel uren de medisch specialist/SEH-arts KNMG in die 12 maanden werkzaam was als medisch specialist c.q. SEH-arts KNMG en welk gemiddeld uurtarief in die periode van toepassing was. Om de stimuleringstoeslag per maand vast te stellen gelden de volgende uitgangspunten:
  • Omzet voorgaande 12 maanden (exclusief btw) gedeeld door het aantal gewerkte uren in afgelopen 12 maanden = uurtarief medisch specialist/SEH-arts-KNMG.
  • uurtarief medisch specialist/SEH-arts KNMG gedeeld door 1,50 gedeeld door 2 = bruto uurloon. (Deze afslagen zijn gebaseerd op onder meer de pensioenopbouw en de arbeidsongeschiktheids-verzekering die voor rekening van de SBOH komen en andere door de werkgever af te dragen sociale premies.) Voorbeeld: Wanneer het uurtarief
   € 110 per uur bedraagt, is het bruto uurloon: 110 / 2 / 1,5 = € 36,67. Voor de berekening van de stimuleringsbijdrage wordt in dit geval het uurloon gemaximeerd op € 34,36 per uur.
 • De grondslag voor de berekening van de bruto stimuleringstoeslag per maand op voltijds basis (38 uur) bedraagt het verschil tussen het in het verleden verdiende bruto uurloon van de medisch specialist/SEH-arts KNMG (met een maximum van € 34,36) en het bij indiensttreding geldende brutoloon per maand (exclusief toeslagen en vergoedingen) voor een aios SO conform de Cao SBOH gedeeld door 164,67 uur. Vervolgens wordt dit verschil in uurloon vermenigvuldigd met 164,67 en de van toepassing zijnde deeltijdfactor van het dienstverband bij de SBOH.
  Voorbeeld: U was werkzaam als medisch specialist of als SEH-arts KNMG in loondienst. U werkte voltijds. Uw uurloon was exclusief toeslagen en vergoedingen € 40,00 per uur. Het maximale uurloon dat de SBOH onder deze regeling vergoedt is € 34,36. Het uurloon van een reguliere aios is € 21,37 (prijspeil cao 2021). De toeslag bedraagt in dit geval € 34,36 - € 21,37 = €12,99 per uur. Bij een voltijds aanstelling bij de SBOH (38 uur per week) levert dit een bruto maandelijkse stimuleringstoeslag op van 164,67 (uur) x € 12,99 (toeslag) = € 2.139,10. 
 • De stimuleringstoeslag wordt bij een dienstverband bij de SBOH in deeltijd naar rato van de deeltijdfactor aangepast. Indien gedurende het dienstverband bij de SBOH de deeltijdfactor verandert, zal ook de hoogte van de stimuleringstoeslag daarop aangepast worden.