Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Begripsbepalingen

 

Aanwezigheidsdienst

Onder aanwezigheidsheidsdienst wordt verstaan de omstandigheid dat de aios, buiten de vastgestelde werktijd, in de instelling beschikbaar moet zijn om op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten.

 

Aios

De arts die in het kader van de opleiding tot:

 • huisarts of
 • specialist ouderengeneeskunde of
 • arts verstandelijk gehandicapten of
 • (profiel)arts Maatschappij + Gezondheid (M+G)

een arbeidsovereenkomst met de SBOH en een opleidingsovereenkomst met het opleidingsinstituut heeft gesloten.

 

AIOTO

De aios die met goedkeuring van de SBOH de opleiding combineert met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

 

Arbeidsovereenkomst

Een individuele overeenkomst tussen de aios als werknemer en de SBOH als werkgever tot het verrichten van arbeid tegen betaling van loon.

 

Bereikbaarheidsdienst

Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan de omstandigheid dat de aios, buiten de vastgestelde werktijd, buiten de instelling beschikbaar moet zijn om op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten.

 

Dienstreizen

Reizen, niet zijnde woon-werkverkeer, die worden gemaakt in opdracht van de opleider. Hieronder worden tevens de reizen in het kader van bereikbaarheidsdiensten begrepen.

 

HDS

Huisartsendienstenstructuur, een organisatorisch samenwerkingsverband tussen huisartspraktijken ten behoeve van de avond-, nacht- en weekenddiensten voor een bepaalde regio.

 

Jaarsalaris

Het salaris over de maanden januari tot en met december.

 

Onregelmatige dienst

Onder onregelmatige dienst wordt verstaan de reguliere arbeid die volgens rooster wordt verricht buiten de uren die liggen op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.

 

Opleider

Een door de RGS voor de opleiding erkende specialist onder wiens verantwoordelijkheid de gehele opleidingsperiode of een deel daarvan plaatsvindt.

 

Opleidingsinstituut

Een instituut in Nederland dat ten behoeve van de opleiding tot 

 • huisarts of
 • specialist ouderengeneeskunde of
 • arts verstandelijk gehandicapten of
 • (profiel)arts M+G

door de RGS is erkend, dat de gehele opleiding co├Ârdineert en het theoretisch deel van de opleiding verzorgt.

 

Opleidingsinstelling

Een door de RGS erkende instelling in Nederland, dan wel een locatie van de instelling, waar het praktische deel van de opleiding plaatsvindt voor het specialisme waartoe de aios wordt opgeleid.

 

Opleidingsperiode

Het praktische deel van de opleiding binnen het specialisme waartoe wordt opgeleid dat plaatsvindt binnen de opleidingsinstelling.

 

Opleidingsovereenkomst

De tussen de aios enerzijds en het opleidingsinstituut anderzijds gesloten schriftelijke overeenkomst op grond waarvan de opleiding tot

 • huisarts of 
 • specialist ouderengeneeskunde of
 • arts verstandelijk gehandicapten of
 • (profiel)arts M+G

wordt gevolgd, zoals vastgelegd in het door de RGS goedgekeurde reglement van het betreffende opleidingsinstituut.

 

ORT

Onregelmatigheidstoeslag: vergoeding voor diensten op onregelmatige tijden.

 

RGS

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten.

 

Salaris

Het voor de aios geldende bruto maandsalaris exclusief vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag, enige andere toeslag, of onkostenvergoeding.

 

SBOH

De Stichting SBOH en de Stichting SBOH Maatschappij en Gezondheid, gevestigd te Utrecht.

 

Stage

Het praktische deel van de opleiding buiten het eigen specialisme dat plaatsvindt binnen een stage-instelling.

 

Stage-instelling

Een door de RGS erkende instelling of afdeling van een instelling waar een stage kan worden gevolgd buiten het eigen specialisme.

 

Stage-opleider

Degene die een stage in een stage-instelling als onderdeel van de opleiding in een specialisme verzorgt en door de RGS is erkend voor het praktische deel van de opleiding.

 

Uurloon

Het 1/164,67e deel van het salaris bij een 38-urige werkweek.

 

Woon-werkverkeer

De afstand tussen het woonadres van de aios en:

 • het adres van de opleidings- of stage-instelling waar de aios het praktische deel van de opleiding volgt of
 • het adres van de door het opleidingsinstituut aangewezen locatie waar de aios het theoretische deel van de opleiding volgt.