Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-4: Verplichtingen aios en SBOH

   

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie>
  1. De aios is gehouden zijn werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en de aanwijzingen van de SBOH, het opleidingsinstituut en de opleider op te volgen.
  2. De SBOH is verplicht al datgene te doen of na te laten wat een goede werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen of na te laten.
  3. De aios is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter vertrouwelijke kennis komt en waarvan de aios redelijkerwijs mag aannemen dat geheimhouding daarvan gewenst is. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Dit artikellid heeft geen betrekking op de wettelijke geheimhoudingsplicht in de arts-patiëntrelatie.
  4. De aios dient voldoende beschermd te zijn tegen hepatitis B. De kosten voor een eventuele titerbepaling of vaccinatie tijdens de opleiding worden door de SBOH, na declaratie hiervan, vergoed. De aios toont desgevraagd aan dat hij gedurende de opleiding in voldoende mate beschermd is tegen hepatitis B.
  5. De SBOH heeft – als de arbeidsongeschiktheid van een aios veroorzaakt is door een derde partij – een wettelijk regresrecht op de aansprakelijke partij. Dit houdt in dat de SBOH de te maken kosten c.q. schade in het kader van de arbeidsongeschiktheid kan verhalen op de aansprakelijke derde partij. De aios is gehouden medewerking te verlenen aan het uitoefenen van het regresrecht door de SBOH. Dit betekent onder meer dat de aios dient mee te werken aan het verstrekken van informatie en/of het afgeven van (medische) machtigingen aan de organisatie die namens de SBOH de loonschade bij de derde partij verhaalt.