Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-10: Vakantie

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De aios heeft bij een volledige werkweek recht op 228 vakantie-uren per volledig gewerkt kalenderjaar met behoud van salaris.
  2. De aios die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is of een arbeidsduur heeft van minder dan 38 uur per week, heeft naar evenredigheid recht op de in lid 1 vermelde vakantie-uren.
  3. Tenzij het opleidingsbelang aantoonbaar wordt geschaad, kan een aios vakantiedagen opnemen in een door de aios gewenste periode.
  4. Het opnemen van vakantiedagen geschiedt in overleg met het opleidingsinstituut en de (stage-) opleider, waarbij de aios in de gelegenheid wordt gesteld om 3 weken aaneensluitend vakantie op te nemen