Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-15: Verzekeringen

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De SBOH sluit, voor zowel de aios als zichzelf, een verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid, welke verzekering de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de aios dekt wegens dood, lichamelijk letsel en/of zaakschade aan derden toegebracht in de uitvoering van de functie als aios en bij het verlenen van EHBO.

 

2. De SBOH vrijwaart de aios voor schade voortvloeiend uit de beroepsaansprakelijkheid en ziet af van de eventuele mogelijkheid van regres op de aios, een en ander behoudens voor de gevallen dat schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de aios.

 

3. Rechtsbijstandsverzekering

De SBOH voorziet in een adequate rechtsbijstandsverzekering voor de aios, ten behoeve van juridische bijstand inzake beroepsaansprakelijkheid en straf- en tuchtzaken.

 

4. Arbeidsongeschiktheid

  1. De SBOH sluit ten behoeve van de aios een verzekering, die, in het geval de aios gedurende een periode langer dan een jaar arbeidsongeschikt wordt geacht om het beroep van basisarts uit te oefenen, een uitkering garandeert zoals vermeld in bijlage B-1 voor aios in opleiding tot huisarts, bijlage C-1 voor aios in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en bijlage D-1 voor aios in opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten. Zowel op het verzekerde dagbedrag als op het bedrag dat bij arbeidsongeschiktheid op enig moment wordt uitgekeerd, is een indexatie van toepassing. 
  2. Voor aios M+G sluit de SBOH een arbeidsongeschiktheidsverzekering die een aanvulling geeft op de WGA-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). De premie voor deze verzekering wordt volledig door de SBOH betaald.

 

5. Ziektekostenverzekering

De aios zal in de gelegenheid worden gesteld een verzekering voor ziektekosten te sluiten bij een tussen partijen aangewezen ziektekostenverzekeraar, waarmee een collectief contract wordt gesloten voor de standaardpakketpolis en aanvullende verzekering(en).