Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-12: Buitengewoon verlof en aanvullend geboorteverlof voor de partner

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
 1. In overleg met de SBOH, het opleidingsinstituut en de (stage-)opleider wordt, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten, de aios buitengewoon verlof met behoud van salaris verleend:
  1. Bij huwelijksaangifte van de aios: de daarvoor benodigde tijd.
  2. Bij huwelijk of registratie van partnerschap van de aios: in totaal 4 dagen
  3. Bij huwelijk of registratie van partnerschap van één van de leden van zijn gezin en van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad: 1 dag. 
  4. Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e)/partner en/of kind(eren) of indien de aios belast is met het regelen van de begrafenis van bloed- en aanverwanten: van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.
   Voor het bijwonen van de begrafenis van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad en pleegkinderen: 1 dag. 
  5. Bij verhuizing van de aios: 2 dagen.
  6. Bij 25-, 40- 50- en 60- jarig huwelijksfeest van de aios zelf of van de ouders, schoonouders of pleegouders van de aios: 1 dag.
  7. Bij het verrichten van bezigheden verband houdende met adoptie van een kind: 40 uur per adoptieaanvraag. Bij noodzakelijk verblijf in het buitenland kan, ter beoordeling van de SBOH, deze 40 uur tot maximaal 60 uur verhoogd worden.
  8. Voor het deelnemen c.q. meewerken aan conferenties, landelijke en regionale vergaderingen en werkgroepen, voor zover de aios daartoe als deskundige of afgevaardigde door de LAD als werknemersorganisatie of door de aiosvereniging is uitgenodigd, hij zulks kan aantonen maximaal 10 dagen per periode van 12 maanden. 
  9. Bij zeer ernstige ziekte van ouders, echtgeno(o)t(e) c.q. partner of (pleeg)kind waarmee de aios samenwoont, en wanneer verpleging en/of verzorging door de aios noodzakelijk is, in het geval de aios de verzorging/verpleging op zich neemt, en na overleg met de SBOH en het hoofd van het opleidingsinstituut: voor een aaneengesloten periode van maximaal twee maanden per periode van 12 maanden. 
  10. Bij een plotseling optredende calamiteit die onverwijld actie van de aios vereist, zoals in het kader van noodopvang voor kinderen, familie of bij natuurrampen, wordt een direct ingaand buitengewoon verlof verleend van: maximaal 3 dagen per periode van 12 maanden. Uiteraard dient dit onverwijld gemeld te worden aan de SBOH, het opleidingsinstituut en de (stage-)opleider.
  11. In andere gevallen waarin de SBOH bijzondere omstandigheden aanwezig acht.
 2. Als de aios recht heeft op het wettelijk aanvullend geboorteverlof voor de partner, ontvangt de aios 70% van het salaris (tot max. dagloon). Over dit salaris wordt pensioen opgebouwd, waarbij de pensioenpremieverdeling conform de cao tussen de SBOH en de aios in stand blijft.