Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel A-18: Aioto-regeling

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
  1. De aios kan met goedkeuring van de SBOH de opleiding combineren met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe overlegt de aios een door het opleidingsinstituut ondertekend aanvraagformulier. 
  2. De arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van de opleidingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt, conform artikel A-6, lid 3, van rechtswege zodra de opleidingsovereenkomst eindigt door voltooiing of beëindiging van de opleiding. 
  3. De cao is van toepassing met uitzondering van de in dit cao-artikel opgenomen aanvullende en/of afwijkende bepalingen. 
  4. De aioto ontvangt een salaris overeenkomstig de bij zijn opleiding behorende salarisregeling. De aioto die na op of na 1 januari 2015 bij de SBOH in dienst is getreden ontvangt voor het zesde tot en met het achtste dienstjaar een salaris zoals vermeld in bijlage 1 van de bij zijn opleiding behorende onderdeel van de cao.
  5. De in de cao vermelde toeslagen en vergoedingen zijn uitsluitend van toepassing gedurende de opleiding. De onkostenvergoedingen zijn echter, met uitzondering van de bepalingen die de opleiding betreffen, zowel gedurende de opleiding als gedurende het wetenschappelijk onderzoek van toepassing. Ten aanzien van de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer wordt in dit verband verstaan: de afstand tussen het woonadres van de aios en het adres van de werkplek waar het onderzoek wordt uitgevoerd en – voor zover het theoretisch deel van de opleiding wordt gevolgd – het adres van de door het opleidingsinstituut aangewezen locatie waar de aios het theoretisch deel van de opleiding volgt. 
  6. Voor de aioto geldt een vergoedingsregeling voor het bezoeken van maximaal drie buitenlandse congressen per dienstverband, waarbij één buitenlands congresbezoek per onderzoeksjaar het uitgangspunt is. 
  7. De toepassing van dit artikel vervalt met onmiddellijke ingang indien de aioto voortijdig stopt met het onderzoeksgedeelte van de gecombineerde opleiding.