Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel C-3: Vergoeding diensten

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten

 1. De SBOH kan de aios verplichten deel te nemen aan bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten.
 2. Voor het verrichten van bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten buiten de uren die staan vermeld in artikel 1, lid 1 heeft de aios recht op een compensatie in vrije tijd.
 3. De aios ontvangt voor de uren doorgebracht in bereikbaarheidsdienst een compensatie in vrije tijd per uur volgens de volgende regeling:
  a. Op erkende feestdagen: 3/18
  b. Op zaterdagen/zondagen: 2/18
  c. Op overige dagen: 1/18
 4. De aios ontvangt voor de uren doorgebracht in aanwezigheidsdienst een compensatie in vrije tijd per uur volgens de volgende regeling:

  Dagaanwezigheidsdienst (06.00 – 24.00 uur)
  a. Op erkende feestdagen: 5/18
  b. Op zaterdagen/zondagen: 4/18
  c. Op overige dagen: 2/18

  Nachtaanwezigheidsdienst (24.00 – 06.00 uur)
  a. Op erkende feestdagen: 7/18
  b. Op zaterdagen/zondagen: 6/18
  c. Op overige dagen: 3/18

 5. De compensatie in tijd moet gedurende de lopende opleidingsperiode of stage worden opgenomen.
 6. De aios en de opleidings- of stage-instelling kunnen in overleg overeenkomen dat de compensatie-uren voor bereikbaarheidsdienst en aanwezigheidsdienst, die in principe in de vorm van vrije tijd worden vergoed, ook worden uitbetaald tegen het voor de aios geldende uurloon. De vergoeding wordt in dat geval aan de aios verstrekt op basis van een door de (stage-)opleider geaccordeerde declaratie.
 7. Voor arbeid tijdens bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten ontvangt de aios een geldelijke beloning die bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
  a. 28,25% voor arbeid verricht tussen 08.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  b. 56,50% voor arbeid verricht tussen 22.00 uur en 08.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  c. 84,75% voor arbeid verricht op zaterdag tot 18.00 uur;
  d. 113% voor arbeid verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 0.00 en 24.00 uur. 
  In de geldelijke beloning is een compensatie opgenomen voor een gemis aan toeslag tijdens vakantie-uren. 
 8. Als de aios tijdens bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten wordt opgeroepen om arbeid te verrichten, wordt voor de berekening van de geldelijke beloning uitgegaan van een periode van tenminste een half uur arbeid per oproep, ongeacht of er ook daadwerkelijk een half uur is gewerkt.
 9. Ten aanzien van het aantal gewerkte uren tijdens bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten is het toegestaan het aantal gewerkte uren te bepalen op basis van een gemiddelde dat berekend is aan de hand van ervaringsgegevens. 

 

Onregelmatige diensten 

 1. De SBOH kan de aios verplichten volgens rooster werkzaamheden te verrichten buiten de uren die liggen op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur (onregelmatige dienst).
 2. Aan degenen die volgens rooster (onregelmatige dienst) werkzaamheden verrichten zal een extra vergoeding boven het voor de aios geldende salaris worden gegeven. Voor de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de volgende regeling:
  a. 20% van het voor de aios geldende uurloon voor onregelmatige dienst op de uren tussen 18.00 uur en 22.00 uur op maandag t/m vrijdag;
  b. 40% van het voor de aios geldende uurloon voor onregelmatige dienst op de uren die vallen tussen 22.00 uur en 08.00 uur van maandag tot zaterdagochtend en op uren die vallen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op zaterdag;
  c. 50% van het voor de aios geldende uurloon voor onregelmatige dienst op uren tussen 18.00 uur en 22.00 uur op zaterdag en van uren vallende tussen 22.00 uur op zaterdag tot 08.00 uur op maandag en feestdagen.
 3. De vergoeding voor onregelmatige diensten wordt aan de aios verstrekt op basis van een door de (stage-)opleider geaccordeerde declaratie.