Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel C-4: Onkostenvergoedingen

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

1. Algemene onkostenvergoeding 

De SBOH draagt bij in de kosten die de aios maakt ten behoeve van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De aios ontvangt maandelijks een onkostenvergoeding, zoals vermeld in bijlage C-2. Daarnaast is tot 1 september 2021 een persoonlijk budget beschikbaar voor kosten die de aios bij de SBOH kan declareren. De hoogte van het persoonlijk budget staat vermeld in bijlage C-2. Het persoonlijk budget dat gedurende het dienstverband niet aan onkosten ten behoeve van de opleiding is gedeclareerd, wordt bij het einde van het dienstverband bruto (d.w.z. onder inhouding van de verschuldigde loonheffing en premies) aan de aios uitbetaald. Voor aios die vóór 1 september 2021 in dienst zijn getreden, geldt een ‘Overgangsregeling Persoonlijk Budget’, zoals vermeld in bijlage C-3.

 

2. Congres-/scholingsbudget

Vanaf 1 september 2021 is een congres-/scholingsbudget beschikbaar, bestemd voor het vergoeden van kosten (inclusief verblijfskosten) op declaratiebasis voor congressen van de bij de opleiding behorende wetenschappelijke vereniging en aiosvereniging én voor de bij de beroepsgroep behorende en (in objectieve zin) passende (na)scholing/cursussen, mits die geaccrediteerd zijn en voldoen aan de geldende fiscale vereisten ten aanzien van gericht vrijgestelde scholingsmogelijkheden. De hoogte van het congres-/scholingsbudget staat vermeld in bijlage C-2.

 

3. Lidmaatschappen 

De SBOH vergoedt de kosten van het lidmaatschap van de volgende verenigingen: LAD in combinatie met KNMG, VASON en Verenso. 

 

4. Reiskostenvergoeding

De aios ontvangt per 1 september 2021 op declaratiebasis een reiskostenvergoeding voor: 

 1. het woon-werkverkeer. 
 2. alle overige voor de opleiding noodzakelijk te maken reiskosten tijdens het dienstverband, inclusief dienstreizen bij een opleidings-/stage-instelling. 
 3. het bijwonen van congressen/scholing/cursussen uit hoofde van het congres-/scholings-budget. 

De hoogte van de reiskostenvergoeding staat vermeld in bijlage C-2.

 

5. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Vervalt per 1 september 2021

De aios die op of na 1 maart 2021 in dienst treden declareren de reiskosten voor het woon-werkverkeer op declaratiebasis tegen € 0,19 netto per kilometer. De aios die vóór 1 maart 2021 in dienst zijn getreden declareren vanaf 1 april 2021 de reiskosten voor het woon-werkverkeer op declaratiebasis tegen € 0,19 netto per kilometer. 

Tezamen met de onder lid 1 genoemde vergoeding ontvangt de aios tegelijkertijd met de salarisbetaling een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer. Betaling vindt plaats volgens de tabel in bijlage C-2. De reiskostenvergoeding wordt vastgesteld op grond van het aantal kilometers, zoals dat door de SBOH wordt vastgesteld op basis van de snelste route van het woonadres van de aios naar het adres van opleidingsinstelling of stage-instelling waar de aios het praktische deel van de opleiding volgt. Indien de aios (tijdelijk) op een ander adres verblijft dat dichter bij het werkadres is, dient de aios dit aan de SBOH kenbaar te maken. De SBOH is dan gerechtigd de reiskostenvergoeding vast te stellen op basis van het (tijdelijke) verblijfsadres van de aios.

 

6. Reiskostenvergoeding theoretisch deel van de opleiding

Vervalt per 1 september 2021

De aios die op of na 1 maart 2021 in dienst treden declareren de reiskosten voor het theoretisch deel van de opleiding op declaratiebasis tegen € 0,19 netto per kilometer. De aios die vóór 1 maart 2021 in dienst zijn getreden declareren vanaf 1 april 2021 de reiskosten voor het theoretisch deel van de opleiding op declaratiebasis tegen € 0,19 netto per kilometer. 

Tezamen met de onder lid 1 genoemde vergoeding ontvangt de aios tegelijkertijd met de salarisbetaling een reiskostenvergoeding voor het volgen van het theoretische onderdeel van de opleiding, zoals vermeld in bijlage C-2. De reiskostenvergoeding wordt vastgesteld op grond van het aantal kilometers, zoals dat door de SBOH wordt vastgesteld op basis van de snelste route van het woonadres van de aios naar het adres van de door het opleidingsinstituut aangewezen locatie waar het theoretische deel van de opleiding gewoonlijk wordt verzorgd. Indien de aios (tijdelijk) op een ander adres verblijft dat dichter bij het werkadres is, dient de aios dit aan de SBOH kenbaar te maken. De SBOH is dan gerechtigd de reiskostenvergoeding vast te stellen op basis van het (tijdelijke) verblijfsadres van de aios.

 

7. Vergoeding dienstreizen

Vervalt per 1 september 2021

De aios die tijdens de opleidingsperiode binnen de opleidingsinstelling of de stage in een ggz-instelling in opdracht van de (stage-)opleider dienstreizen maakt, kan op basis van een door de (stage-)opleider geaccordeerde declaratie een vergoeding voor dienstreizen declareren bij de SBOH, zoals vermeld in bijlage C-2, waarvan het fiscaal vrijgestelde bedrag netto wordt uitbetaald. Onder dienstreizen wordt onder andere begrepen de gereden km in het kader van de bereikbaarheidsdiensten. Indien het noodzakelijk is tijdens andere stages dienstreizen te maken geldt hiervoor het vergoedingsbedrag per kilometer dat fiscaal is vrijgesteld, zoals vermeld in bijlage C-2.

 

8. Verhuiskostenvergoeding 

De aios ontvangt een verhuiskostenvergoeding, zoals vermeld in bijlage C-2, als de aios in verband met de opleiding verhuist om dichter bij de opleidingsinstelling òf het opleidingsinstituut te wonen. De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing:

 • De reisafstand naar de opleidingsinstelling of het opleidingsinstituut was voor de verhuizing minimaal 25 kilometer enkele reis en wordt door de verhuizing met ten minste 60% bekort.
 • De aios was voor de verhuizing in Nederland woonachtig of – bij een verhuizing op of na 1 september 2021 - net buiten Nederland (binnen 50 kilometer van de Nederlandse grens). 
 • De verhuiskostenvergoeding wordt gedurende de opleiding maximaal twee keer uitgekeerd. 
 • De aios verhuist om dichter bij de opleidingsinstelling te wonen
  Het gaat daarbij om de opleider van het specialisme waarvoor de aios in opleiding is, niet zijnde de stage-opleider. De verhuiskostenvergoeding wordt alleen toegekend als de aios verhuist nadat de opleider door het opleidingsinstituut is aangewezen èn de verhuizing uiterlijk binnen 6 maanden na aanvang van de werkzaamheden bij de betreffende opleider heeft plaatsgevonden.
 • De aios verhuist om dichter bij het opleidingsinstituut te wonen
  Voor de bepaling van de reisafstand geldt de officiële opleidingslocatie. De verhuiskostenvergoeding wordt alleen toegekend als de aios verhuist nadat een opleidingsplaats bij een opleidingsinstituut is toegewezen èn de verhuizing uiterlijk binnen 6 maanden na aanvang van het dienstverband heeft plaatsgevonden.

 

9. (Her)registratiekosten RGS en BIG

De SBOH betaalt de kosten van inschrijving in het opleidingsregister van de RGS. Ook vergoedt de SBOH de kosten van herregistratie in het BIG-register.

 

10. Betaling vergoedingen bij ziekte of zwangerschaps-/bevallingsverlof

 1. Indien er sprake is van afwezigheid door ziekte worden de vergoedingen conform de leden 1, 2, 5 en 6 doorbetaald gedurende de kalendermaand waarin de afwezigheid is aangevangen en de eerstvolgende kalendermaand. Daarna stopt de vergoeding indien de afwezigheid voortduurt. De vergoeding wordt hervat in de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de aios de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk, hervat.
 2. Indien er sprake is van afwezigheid door zwangerschaps-/bevallingsverlof worden de vergoedingen conform lid 1 en 2 doorbetaald gedurende de kalendermaand waarin de afwezigheid is aangevangen en de eerst volgende kalendermaand. Daarna stopt de vergoeding indien de afwezigheid voortduurt. De vergoeding wordt hervat in de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de aios de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk, hervat. De vergoedingen conform de leden 5 en 6 stoppen bij aanvang van het zwangerschapsverlof en worden weer hervat op het moment dat de aios de werkzaamheden hervat.

 

11. Vergoeding hotelovernachting

Als de afstand tussen het woonadres van de aios en het adres van de opleidings-/stage-instelling of het adres waar het theoretisch deel van de opleiding plaats vindt meer is dan 75 kilometer enkele reis kan de aios met ingang van 1 september 2021 maximaal 12 hotelovernachtingen per 3 kalendermaanden declareren. In bijlage C-2 staat het bedrag van de vergoeding voor de hotelovernachtingen vermeld. De hotelovernachting dient tot doel te hebben dat de reisafstand tot een minimum wordt beperkt.

 

12. Vergoeding mediation

Voor de aios die op grond van artikel 44 van de Regeling Specialismen en Profielen Geneeskunst gebruik maakt van mediation of onafhankelijke bemiddeling bij een geschil, vergoedt de SBOH de door de aios te maken kosten voor deze mediation of bemiddeling.

 

13. Vergoeding kosten UZI-pas

De SBOH vergoedt de kosten van de UZI-pas indien deze pas noodzakelijk is voor de opleiding.