Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Cao SBOH 2021

Artikel C-5: Pensioenregeling

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >

1. Uitvoeringsorgaan

Voor de aios geldt een pensioenregeling die is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

2. Premieverdeling

  1. Er geldt met ingang van 1 juli 2021een premieverdeling van 51,88% voor de SBOH en 48,12% voor de aios. Vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 geldt een premieverdeling van 52% voor de SBOH en 48% voor de aios. De premie van de aios brengt de SBOH in mindering op diens salaris.
  2. Indien de aios tijdens een periode van onbetaald verlof, in casu ouderschapsverlof of verlengd bevallingsverlof, de pensioenverzekering op grond van het pensioenreglement van PFZW vrijwillig voortzet, neemt de SBOH het werkgeversdeel van de verschuldigde premies voor haar rekening, mits de aios na het onbetaalde verlof het dienstverband gedurende ten minste zes maanden voortzet. Dit geldt niet indien de arbeidsovereenkomst in deze periode eindigt wegens voltooiing van de opleiding. 
  3. Het in het vorige lid bedoelde, voor rekening van de SBOH komende deel van de premies dient door de aios te worden terugbetaald ingeval het dienstverband binnen de genoemde periode van zes maanden wordt beƫindigd.

3. Overige verplichtingen

De SBOH draagt zorg voor aanmelding van de aios bij het pensioenfonds. De aios stemt ermee in dat de SBOH alle informatie aan het pensioenfonds verstrekt die nodig is voor de uitvoering van de geldende pensioenregeling.