content header

Declaratiereglement voor aios in dienst van SBOH

versie 24 februari 2024

Onkosten (inclusief congres- en scholingsbudget) en diensten

 1. Je dient een declaratie voor gemaakte kosten of voor diensten die je hebt gedaan in op de door SBOH voorgeschreven wijze. Declaraties die op een andere wijze worden ingediend, worden niet door SBOH in behandeling genomen.

 2. Alleen kosten of diensten die conform de Cao SBOH of aanvullend beleid van SBOH voor vergoeding op declaratiebasis in aanmerking komen, kun je declareren. Kosten waarvoor je bij het salaris een vaste vergoeding krijgt en/of die geacht worden onder een vaste kostenvergoeding te vallen, kun je dus niet declareren.

 3. Alleen kosten voor zaken die betrekking hebben op de periode van jouw dienstverband bij SBOH komen voor vergoeding in aanmerking. 

 4. Je dient een declaratie in nadat je de kosten hebt gemaakt of diensten hebt gedaan. Doe dit bij voorkeur binnen een maand. Kosten worden geacht te zijn gemaakt vanaf de factuurdatum.

 5. De aanspraak op een vergoeding vervalt als de declaratie niet - op een correcte wijze - binnen 3 maanden na de datum waarop de kosten zijn gemaakt of de diensten zijn gedaan bij SBOH is ingediend. Uitzonderingen
  daarop zijn:
  • Voor het aanvragen van de verhuiskostenvergoeding geldt een termijn van 3 maanden na de datum van indiensttreding als je bent verhuisd voordat je bij de SBOH in dienst bent getreden.
  • Voor het declareren van reiskosten die je – nadat je voor de opleiding bent geselecteerd – voorafgaand aan het dienstverband maakt voor het bijwonen van informatiebijeenkomsten bij het opleidingsinstituut of kennismakingsgesprekken met opleiders geldt een termijn van 3 maanden na de datum van indiensttreding.

 6. Als je binnen de periode van 3 maanden – zoals onder 5. staat vermeld – uit dienst treedt, geldt dat de aanspraak op een vergoeding vervalt als de declaratie niet in de maand volgend op de maand van uitdiensttreding bij SBOH is ingediend.

 7. Voeg aan de declaratie van onkosten relevante bewijsstukken toe. Bij voorkeur een op jouw naam gestelde factuur. Bij het ontbreken daarvan is het noodzakelijk dat je kunt aantonen waar de kosten uit bestaan, dat de kosten voor jou zijn gemaakt en wanneer de kosten door jou zijn voldaan.

 8. Voor het declareren van reiskosten geldt dat de afstand - om tot een kilometervergoeding te komen - geautomatiseerd wordt berekend conform de systematiek van de declaratietool. Het is niet toegestaan om vanwege drukte/omleidingen een ‘via-adres’ toe te voegen of de afstand zelf aan te passen.

 9. SBOH toetst of de declaratie op grond van de bestaande regelingen vergoed kan worden. Zo nodig neemt SBOH contact met je op voor een nadere toelichting.

 10. Een declaratie wordt uitbetaald onder voorbehoud van de uitkomsten van een na-controle. Als uit een na-controle blijkt dat je – op grond van de bestaande vergoedingsregelingen voor kosten/diensten of op grond van dit declaratiereglement – toch geen recht had op een vergoeding, dan wordt de eerder aan je uitbetaalde declaratie gecorrigeerd.

 11. Declaraties worden met de salarisbetaling uitbetaald. Als je een declaratie Als je declaratie uiterlijk op de derde werkdag van de maand indient, streven we ernaar om je declaratie diezelfde maand nog uit te betalen.

 12. In individuele uitzonderlijke situaties kan SBOH van het bovenstaande afwijken.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!